Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 17:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
16:15 - 17:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
08:15 - 09:45
Fri 13.12.2019
09:15 - 11:45

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter i MSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand
 • Studenter som avlägger den tematiska helheten Välfärdspolitik antas i andra hand
 • Övriga studenter i MSV antas i tredje hand
 • Studenter i POLVI med vetenskapsområdet statskunskap antas i fjärde hand

Offentlig förnyelse: projektdrivna innovationer i offentlig miljö (KSV)

Välfärdens styrningsformer (KSV)

Strategiskt handlande i politiken (MSV)

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva olika teoretiska förhållningssätt till begreppen policyproblem och policy, samt förklara vilken betydelse de får för studier av implementering och utvärdering
 • använda metoder för att tydliggöra och förstå logiken hos aktuella policyproblem och policys
 • tillämpa teorier om implementering vid analys av aktuella policyförslag
 • värdera och analysera olika former av utvärderingspraktik i förhållande till teorier om utvärdering och perspektiv på ansvarsutkrävande
 • kritiskt granska och reflektera över centrala frågor som behandlas i teorier om utvärdering

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II. Studieavsnittet ges eventuellt inte varje år.

Föreläsningar, seminarier och grupparbete

Utvalda delar av följande litteratur:

 1. Lindgren, L. Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn 2006. Lund. Studentlitteratur.
 2. Brulin, G. & Svensson, L. Att äga styra och utvärdera stora projekt 2011. Lund. Studentlitteratur
 3. Dahler-Larsen, P. The Evaluation Society 2012. Stanford. Stanford Business Books
 4. Hill, M. & Hupe, P. (2nd Ed.) Implementing Public Policy 2009. London. SAGE Publications
 5. Vedung, E. Implementering i politik och förvaltning 2016. Lund. Studentlitteratur
 6. Samt av läraren anvisade artiklar.

Kursen består huvudsakligen av olika delar, som bedöms på följande sätt:

 • Föreläsningsserie/Aktivt deltagande (obligatorisk närvaro)
 • Seminarier
 • Skriftliga arbeten/Grupparbeten, Sammanlagt 50%
 • Kurstentamen 50 %

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i föreläsningar, seminarier, grupparbeten och skriftlig tentamen.

Professorn i kommunalförvaltning

Docent