Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.4.2020 at 09:00 - 6.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter i MSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand
 • Studenter som avlägger den tematiska helheten Välfärdspolitik antas i andra hand
 • Övriga studenter i MSV antas i tredje hand
 • Studenter i POLVI med vetenskapsområdet statskunskap antas i fjärde hand

Offentlig förnyelse: projektdrivna innovationer i offentlig miljö (KSV)

Välfärdens styrningsformer (KSV)

Strategiskt handlande i politiken (MSV)

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva olika teoretiska förhållningssätt till begreppen policyproblem och policy, samt förklara vilken betydelse de får för studier av implementering och utvärdering
 • använda metoder för att tydliggöra och förstå logiken hos aktuella policyproblem och policys
 • tillämpa teorier om implementering vid analys av aktuella policyförslag
 • värdera och analysera olika former av utvärderingspraktik i förhållande till teorier om utvärdering och perspektiv på ansvarsutkrävande
 • kritiskt granska och reflektera över centrala frågor som behandlas i teorier om utvärdering

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II. Studieavsnittet ges eventuellt inte varje år.

Föreläsningar, seminarier och grupparbete

Utvalda delar av följande litteratur:

 1. Lindgren, L. Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn 2006. Lund. Studentlitteratur.
 2. Brulin, G. & Svensson, L. Att äga styra och utvärdera stora projekt 2011. Lund. Studentlitteratur
 3. Dahler-Larsen, P. The Evaluation Society 2012. Stanford. Stanford Business Books
 4. Hill, M. & Hupe, P. (2nd Ed.) Implementing Public Policy 2009. London. SAGE Publications
 5. Vedung, E. Implementering i politik och förvaltning 2016. Lund. Studentlitteratur
 6. Samt av läraren anvisade artiklar.

Kursen består huvudsakligen av olika delar, som bedöms på följande sätt:

 • Föreläsningsserie/Aktivt deltagande (obligatorisk närvaro)
 • Seminarier
 • Skriftliga arbeten/Grupparbeten, Sammanlagt 50%
 • Kurstentamen 50 %

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations

 • Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3).
 • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
 • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
 • Mobile phones must be switched off.
 • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
 • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i föreläsningar, seminarier, grupparbeten och skriftlig tentamen.

Professorn i kommunalförvaltning

Docent