Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 16.5.2020 - 16.5.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 18.4.2020 - 18.4.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 21.3.2020 - 21.3.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 22.2.2020 - 22.2.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 25.1.2020 - 25.1.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 14.12.2019 - 14.12.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 16.11.2019 - 16.11.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 5.10.2019 - 5.10.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 7.9.2019 - 7.9.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 4.5.2019 - 4.5.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 30.3.2019 - 30.3.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 2.3.2019 - 2.3.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 2.2.2019 - 2.2.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I 5 Cr Literature examination 10.11.2018 - 10.11.2018

Target group

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV och från andra program.

Prerequisites

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

Learning outcomes

- Studenten känner väl till aktuella frågor inom det aktuella välfärdspolitiska delområdet.

- Studenten förstår väl till delområdet relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar delområdet, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Fritt under magisterstudierna.

När studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Contents

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Study materials

Litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar på respektive avsnitt

Assessment practices and criteria

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Completion methods

Studieavsnittet kan avläggas genom att studenten beroende på tema-avsnitt:

- deltar i särskilda intensivkurser med föreläsningar

- avlägger den genom litteraturtentamen

- under sin studietid deltar i ett tillräckligt antal socialpolitiskt och vetenskapligt relevanta temadagar, konferenser, symposier etc., anordnade inom högskolan, vid andra enheter vid HU eller andra universitet, och/eller av andra samhällsaktörer, såsom tankesmedjor, organsationer, föreningar. Vid behov kan någon relaterad studieuppgift tillkomma. Närmare information och anvisningar ges av ansvarslärare.