Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.1.2019 at 09:00 - 23.1.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Sat 2.2.2019
09:00 - 13:00

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

- Studenten känner väl till aktuella frågor inom det aktuella välfärdspolitiska delområdet.

- Studenten förstår väl till delområdet relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar delområdet, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Fritt under magisterstudierna.

När studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar på respektive avsnitt

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3). Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30. Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed. Mobile phones must be switched off. Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope. Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Studieavsnittet kan avläggas genom att studenten beroende på tema-avsnitt:

- deltar i särskilda intensivkurser med föreläsningar

- avlägger den genom litteraturtentamen

- under sin studietid deltar i ett tillräckligt antal socialpolitiskt och vetenskapligt relevanta temadagar, konferenser, symposier etc., anordnade inom högskolan, vid andra enheter vid HU eller andra universitet, och/eller av andra samhällsaktörer, såsom tankesmedjor, organsationer, föreningar. Vid behov kan någon relaterad studieuppgift tillkomma. Närmare information och anvisningar ges av ansvarslärare.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik/ i socialt arbete