Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och nordiska litteraturer ansvarar för studieavsnittet.
Studieavsnittet är obligatoriskt för de studenter antagna till magisterprogrammet som väljer att avlägga studiehelheten NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

 • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett obligatoriskt studieavsnitt)
 • NOR-S310 Nordisk språkvetenskap, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som ett valfritt studieavsnitt i studiehelheten NOR-S310.

Kandidatavhandling och proseminarium ska vara avslutade.

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna:

 • förstå och reflektera kring sociolingvistikens centrala frågeställningar.
 • ha överblick över sociolingvistiska forskningsmetoder: datainsamling och analys.
 • tillämpa kunskaper om sociolingvistiska frågeställningar och metoder i form av ett eget sociolingvistiskt projekt.
 • presentera tidigare forskning inom sociolingvistik och sina egna resultat både skriftligt och muntligt.
 • kritiskt granska tidigare forskning och andra studenters forskningsprojekt inom sociolingvistik.

Studieavsnittet bör genomföras i början av magisterprogrammet. Studenten bör ha gått NNN291 Språk och samhälle (4 sp) eller KOK-P105 Språket, individen och samhället (5 sp), eller motsvarande.

Våren period IV.

Studieavsnittet ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom sociolingvistisk forskning med betoning på ämnesområdet nordiska språk.

Obligatorisk litteratur:

 • Boyd, Sally & Ericsson, Stina. 2005. Sociolingvistik i praktiken. Studentlitteratur.
 • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. 2010. Introduktion till sociolingvistik. Nordstedts.
 • H.F. Schiffman: Linguistic culture and language policy (s. 1-74).
 • Sundgren, Eva (red.) 2013. Sociolingvistik. 2:a upplagan. Liber.

Rekommenderad:

 • Einarsson, Jan. 2004. Språksociologi. Studentlitteratur.

I samband med att avsnittet ges bestämmer läraren i samråd med studenterna vilka aktuella artiklar som ska läsas utöver dessa.

Studenternas egen aktivitet är central på kursen. Övningar och diskussioner av deras resultat stöder inlärningen.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Läraren kommer att bedöma de prestationer som läggs fram under studieavsnittet samt studentens aktivitet på lektionerna.

Bedömning sker på skalan 0–5.

 • Undervisningen sker genom föreläsningar och övningar.
 • De inhämtade kunskaperna kan redovisas i en sluttentamen eller i ett avslutande kursarbete.
 • Närvarokrav: 80 % av studieavsnittet
 • Prestationssätt: närundervisning eller läskurs.