Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och nordiska litteraturer ansvarar för studieavsnittet.
Studieavsnittet är obligatoriskt för de studenter antagna till magisterprogrammet som väljer att avlägga studiehelheten NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett obligatoriskt studieavsnitt)
  • NOR-S310 Nordisk språkvetenskap, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som ett valfritt studieavsnitt i studiehelheten NOR-S310

Kandidatavhandling och proseminarium ska vara avslutade.

Studenten kan utveckla sina kunskaper inom magisterprogrammets övriga kurser och kommer att förväntas tillämpa och vidareutveckla kunskaperna och färdigheterna i sin pro gradu-avhandling samt på pro gradu-seminariet.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:

  • visa kännedom om en språkvetenskaplig teori och dess tillämpning inom nordiska språk,
  • redogöra för och kritiskt diskutera teorin och tillämpningen av den (metod, analys) muntligt och/eller skriftligt
  • ta till sig teorin för att tillämpa den på sitt eget forskningsprojekt.

Studieavsnittet bör genomföras i början av magisterprogrammet.

Går varje år.

Fördjupning i en eller flera internationella språkvetenskapliga teorier och tillämpningen av dem. Dessa kan gälla t.ex. grammatik, språkhistoria, språkinlärning eller namnforskning.

Valet av litteratur sker i överenskommelse med studenterna för varje enskild kurs eller tentamenstillfälle.

Om studieavsnittet avläggs i form av en kurs är studenternas egen aktivitet central på kursen genom läsning, presentation och diskussion av kurslitteratur i grupp eller på egen hand.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Studieavsnittet kan också avläggas som ett skriftligt tentamen.

Inom en kurs bedöms den muntliga och skriftliga aktiviteten på kursen och den språkliga formen i diskussioner av, redogörelser för samt kännedom om innehåll, metoder och analyser inom språkvetenskapliga teorier. Bedömningssätten kan variera.

Om avsnittet tenteras, bedöms tentamen med avseende på struktur, innehåll och språk.

Bedömning sker på skalan 0–5.

Studieavsnittet kan avläggas antingen på en kurs med närundervisning eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med den som ansvarar för studieavsnittet.