Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-T214 Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus/20012D Yhteisö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus

OIK-T400 Yhteisöoikeuden valinnaiset opinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa arvopaperimarkkinoiden keskeiset toimijat ja osapuolet;

- hallitsee arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn keskeisen sisällön sekä sen taustalla vaikuttavat tavoitteet; ja

- osaa arvioida arvopaperimarkkinoiden kehittyvää sääntelykehikkoa.

Tämä Examinarium-tentti järjestetään koronavirus-tilanteen vuoksi poikkeuksellisesti tilapäisesti Moodle-tenttinä.

Mikäli haluat suorittaa tämän kurssin Moodle-tenttinä, ilmoittaudu sitä koskevaan erilliseen opetustapahtumaan!

Tenttiä koskevat tarkemmat ohjeet ja lopullinen ajankohta ilmoitetaan erilliselle Moodle-tenttitapahtumaan ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opiskelija perehtyy arvopaperimarkkinaoikeuden keskeisiin tulkintaongelmiin ja sääntelyn taustalla vaikuttaviin tavoitteisiin sekä tutustuu arvopaperimarkkinoiden muodostamaan toimintaympäristöön ja sen kehittyvään sääntelykehikkoon.

Yleisiä ohjeita tenttiin valmistautuvalle: Arvopaperimarkkinalaki-teos (Parkkonen-Knuts 2014) on osittain vanhentunut EU-lainsäädännön kehittymisen vuoksi. Teosta tulee siksi lukea yhdessä tenttivaatimuksiin sisältyvän virallismateriaalin kanssa. Keskeiset muutokset lainsäädännössä ilmenevät hallituksen esityksistä (esim. HE 65/2016 vp s. 20: ”Keskeisenä muutoksen nykyiseen sääntelyyn on, että asetus laajentaa väärinkäyttösäännösten soveltamisalaa nykyisestä.” […]) sekä EU-asetusten ja direktiivien johdantolauseista. Myös Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla –teos (Norros 2009) sisältää vanhaa tietoa etenkin koskien korvausvastuun normipohjaa (ks. muutoksen osalta HE 32/2012 vp, listattu alla).

Tenttiin ei saa tuoda säädös- eikä muita materiaaleja. On syytä kuitenkin korostaa, että sääntelyn sisältöä ei tarvitse tuntea yksityiskohtaisesti vaan vain keskeisiltä osin. Olennaista on osata ja ymmärtää sääntelyssä omaksutut keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä sääntelyn keskeiset tavoitteet.

Johtuen lukuvuotta 2019-20 koskevien kirjallisuustietojen viivästyneestä päivittämisestä WebOodiin kaikille ennen 22.8.2019 ilmoittautuneille opiskelijoille tarjotaan vielä tenttimismahdollisuus vanhojen kirjallisuusvaatimusten mukaisesti syyskuussa 2019 pidettävissä salitenteissä.

Vanhat kirjallisuusvaatimukset:

1) Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki (2014);

2) Knuts, Mårten: Sisäpiirisääntely arvopaperimarkkinoilla (2011); ja

3) Norros, Olli: Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla (2009).

1) Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki (2014);

2) Norros, Olli: Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla (2009), osiot I, II.3-4, ja III-IV;

3) Armour, John, et al. Principles of Financial Regulation (Oxford University Press, 2016), Osiot A-C (ss. 3 - 271) (saatavilla e-kirjana HY:n kirjastosta);

4) Moloney, Niamh. “The European securities and markets authority and institutional design for the EU financial market–a tale of two competences: part (1) rule-making.” European Business Organization Law Review (EBOR) 12.1 (2011): 41-86. (46 s);

5) Moloney, Niamh. “The European Securities and Markets Authority and institutional design for the EU financial market–a tale of two competences: Part (2) rules in action.” European Business Organization Law Review (EBOR) 12.2 (2011): 177-225. (49s)

Lisäksi tenttivaatimuksiin kuuluu seuraava virallismateriaali:

1) Voimassaoleva arvopaperimarkkinalaki keskeisiltä osin;

2) HE 32/2012 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi, s. 56-59 (vahingonkorvaussäännöksen perustelut);

3) HE 111/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (esiteasetuksen toteuttaminen), s. 1-28;

4) Asetus (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta, EUVL L 168, 30.6.2017 (Esiteasetus), johdantolauseet ja luvut 1-5;

5) Asetus (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä EUVL L 173, 12.6.2014 (markkinoiden väärinkäyttöasetus), johdantolauseet ja luvut I-VIII;

6) Direktiivi 2014/57/EU markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) EUVL L 173, 12.6.2014;

7) HE 65/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (MAR ja MAD toteuttaminen ja täytäntöönpano), s. 1-33;

8) Direktiivi 2013/50/EU EUVL L 294, 6.11.2013 (Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi), vain johdantolauseet;

9) HE 11/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Avoimuusdirektiivin muutoksen täytäntöönpano), s. 1-32;

10. HE 151/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (MiFID II / MiFIR toteutus ja täytäntöönpano), yleisperustelut markkinapaikkasääntelyä koskevin osin (laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä).

**********************************************************************************************

Johtuen yllä olevien lukuvuotta 2019-20 koskevien kirjallisuustietojen viivästyneestä päivittämisestä WebOodiin kaikille ennen 22.8.2019 ilmoittautuneille opiskelijoille tarjotaan vielä tenttimismahdollisuus vanhojen kirjallisuusvaatimusten mukaisesti syyskuussa 2019 pidettävissä salitenteissä, joihin ilmoittaudutaan erikseen alla.

Vanhat kirjallisuusvaatimukset:

1) Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki (2014);

2) Knuts, Mårten: Sisäpiirisääntely arvopaperimarkkinoilla (2011); ja

3) Norros, Olli: Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla (2009).

Andra informationen på finska sidan.

Suoritetaan kirjallisena kuulusteluna examinariumissa. Tentti ei ole lakikirjatentti.

Heikki Marjosola