Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 12:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

OIK-Y410 Rahoitus ja vakuudet I

Opiskelija tuntee perusteellisesti ja entistä laajemmin erilaisia rahoitusmuotoja ja -järjestelyjä sekä omaisuuden käyttöä luoton vakuutena. Opiskelija hallitsee vakuusjärjestelyjä koskevan takaisinsaantinormiston. Opiskelija tuntee esinevakuuksia koskevan lainvalinnan pääpiirteet ja on selvillä alalla käydyistä oikeuden yhtenäistämis- ja harmonisointikeskusteluista. Opiskelija osaa analysoida rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä niiden taloudellisesta tarkoituksesta ja toteutettavuuden oikeudellisista reunaehdoista käsin sekä kykenee arvioimaan oikeustilaa kriittisesti.

Tämä Examinarium-tentti järjestetään koronavirus-tilanteen vuoksi poikkeuksellisesti tilapäisesti Moodle-tenttinä.

Mikäli haluat suorittaa tämän kurssin Moodle-tenttinä, ilmoittaudu sitä koskevaan erilliseen opetustapahtumaan!

Tenttiä koskevat tarkemmat ohjeet ja lopullinen ajankohta ilmoitetaan erilliselle Moodle-tenttitapahtumaan ilmoittautuneille opiskelijoille.

Arvopaperistaminen, projektirahoitus, joukkolainat, vakuusjärjestelyt ja takaisinsaanti, esinevakuuksia koskeva lainvalinta sekä oikeuden yhtenäistäminen ja harmonisointi.

1) Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013), s. 327–412; Erme, Tero: International Project Financing as Contractual Risk Minimization Arrangements, teoksessa Tepora, Jarno (toim.): Kirjoituksia varallisuusoikeusta muuttuvassa toimintaympäristössä (2000), s. 283–363;

2) Tepora, Jarno: Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta, Juhlajulkaisu Roschier-Holmberg & Waselius 60 v. (1995), s. 170–189; Harsu, Henrikki: Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen, Oikeustiede Jurisprudentia 2003, s. 139–247; Heinonen, Mikko – Saarela, Erika: Joukkovelkakirjan haltijoiden edustajan asema Suomen oikeuden mukaan, Liikejuridiikka 1/2015, s. 28–78; Heinonen, Mikko – Åström, Nella: Vakuusagentin asema vakuusvelkojien edustajana Suomen oikeuden mukaan, Business Law Forum 2013, s. 3–46;

3) Tuomisto, Jarmo: Takaisinsaannista (2012), s. 1–143 ja 395–525;

4) Juutilainen, Teemu: Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta (2005), s. 13–114; Juutilainen, Teemu: Esinevakuudet ja oikeuden eurooppalaistuminen, Lakimies 1/2011, s. 19–40; Juutilainen, Teemu: Coherence through Uniform Private International Law of Property, teoksessa Letto-Vanamo, Pia – Smits, Jan (toim.): Coherence and Fragmentation in European Private Law (2012), s. 101–123; Kieninger, Eva-Maria: Collateralisation of Contracts, European Review of Contract Law 2013 (vol. 9 nro 4), s. 430–454.

Akvaariotentti arvostellaan yleisellä asteikolla. Mahdollinen korvaava essee arvostellaan samalla asteikolla kuin tentin kysymykset ja vaikuttaa tentin arvosanaan yhden kysymyksen painoarvolla. Esseen arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota kysymyksenasetteluun, rakenteeseen, lähteiden käyttöön sekä kirjoittajan omiin oivalluksiin ja päätelmiin.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjallinen kuulustelu tenttiakvaariossa. Tentti ei ole lakikirjatentti. Opiskelija voi korvata yhden kirjallisuuskohdan opettajan kanssa sovittavalla esseellä, joka on jätettävä arvioitavaksi ennen akvaariotentin suorittamista. Opiskelijan tulee itse ehdottaa esseen aihetta opettajalle.