Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Pakollisissa aineopinnoissa hankittujen jäämistöoikeuden alaan kuuluvien tietojen ja taitojen syventäminen siten, että opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan valmiudet toimia jäämistöoikeudellista erityisosaamista edellyttävissä vaativissa lakimiestehtävissä, kuten pesänselvittäjänä tai pesänjakajana. Opiskelija hallitsee jäämistöoikeuden yleiset opit ja hänellä on sekä kyky hankkia normitietoa että arvioida kriittisesti oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esitettyjä käsityksiä.

Tentti 29.4. suoritetaan Moodlessa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) lakisääteinen perimys: muun muassa perimysjärjestystä, ennakkoperintöä, lakiosaa ja PK 3 luvun mukaista jakoa koskevat kysymykset;
2) perillisasemasta määrääminen; perinnöstä luopumista ja perintöosuuden luovutusta koskeva sääntely;
3) kuolinpesän hallinto, henkilösuhteet ja vastuukysymykset; ja
4) jäämistöstä määrääminen testamentilla ja muilla oikeustoimilla.

Tenttitehtävät on laadittu seuraavien teosten pohjalta:

1) Aarnio, Aulis – Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus I (2016);

2) Aarnio, Aulis – Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus II (2015); ja

3) Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s. 601–695.

Täysien pisteiden saavuttaminen on mahdollista, mikäli hallitsee mainittuihin teoksiin sisältyvät tiedot niin, että pystyy soveltamaan niitä tentissä olevissa oikeustapauksissa.

Kirjallinen kuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Andra informationen på finska sidan.

Jäämistöoikeuden valinnaisten opintojen tentti on ns. open book exam. Opiskelija saa ottaa tenttiin mukaan haluamansa aiheeseen liittyvän materiaalin. Lakikirjojen ja tutkintovaatimuksiin kuuluvien teosten lisäksi tentissä voi käyttää hyväksi esimerkiksi muita oikeustieteellisiä teoksia, artikkeleita, lainvalmistelutöitä ja luentomuistiinpanoja. Aineistoa ei voi tuoda tiedostoina, jos sen lukemisen mahdollistavalla laitteella voisi olla yhteydessä tietoverkkoihin. Aineistoa ei siis voi tuoda tiedostoina mukanaan esim. kannettavalla tietokoneella, iPadillä tai vastaavalla tablet- tai lukulaitteella. Tentissä saa käyttää laskinta.