Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 9.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa perhevarallisuusoikeuden yhteyden verotukseen. Hän hallitsee perinnön ja lahjan verokohtelua sekä perintönä, lahjana tai osituksessa saadun omaisuuden varainsiirto- ja luovutusvoittoverotusta koskevat pääasiat. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä vaativista perhevarallisuus- ja vero-oikeudellisista kysymyksistä, jotka liittyvät käytännössä tavallisimpiin omaisuuden siirtoihin.

Periodi III

Loppukuulustelu 29.4. suoritetaan Moodlessa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) perunkirjoitus;
2) perinnön ja lahjan verokohtelu; ja
3) perintönä, lahjana tai osituksessa saadun omaisuuden varainsiirto- ja luovutusvoittoverotus.

1) Timo Räbinän luennot (15 t) aiheesta perhe- ja jäämistövarallisuuden verotuksen erityiskysymyksiä.

2) Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset (2016), luvut I ja IV–IX (n. 260 s.).

3) Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu (2009)(n. 235 s.).

4) Seuraavat verohallinnon ohjeet: a) Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa, 1.9.2017 dnro A57/200/2017 (luettavissa osoitteesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60537/sukupolvenvaihdos-perintotilanteissa/) ja b) Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa, 1.9.2017 dnro A56/200/2017 (luettavissa osoitteesta https://www.edilex.fi/verohallinnon_ohjeet/2017_0902.html).;

5) Kangas, Urpo: Förmögenhetsöverföringar inom familjen. Festskrift till Edward Andersson, s. 77–94, luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3724/kangas77-94.pdf?sequence=1.

Kirjallinen kuulustelu koostuu pääosin oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Timo Räbinän luennot (15 t) aiheesta varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle ja verotus. Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta pidetään 4 tuntia kestävä loppukuulustelu (19.2.) ja uusintakuulustelu (29.4.).

Kuulustelussa saa käyttää lakikirjaa.