Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.9.2019 at 12:00 - 14.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
10:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 17:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 13:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Suositussuoritusajankohta ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden välisenä kesänä.

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hakea ja käyttää tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tietoa ja ymmärtää oikeuslähdeopin merkityksen. Opiskelija osaa laatia oikeustieteellisen tutkimuksen muotovaatimukset täyttävän kirjallisen työn, jonka sisältö ja argumentaatio on itsenäisesti valmisteltu opettajan tuella. Opiskelija harjaantuu argumentoimaan kirjallisesti ja suullisesti ja kehittää oikeudellista ajatteluaan hallinto-oikeuden alalla oman kirjallisen työn tekemisen mutta myös muiden tekemien töiden lukemisen ja niistä keskustelemisen pohjalta. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oikeustieteellisen tutkimuksen perusmetodit ja tieteenalan metodikeskustelun yleisellä tasolla, jonka lisäksi opiskelija osaa reflektoida oman tutkimuksensa menetelmäkysymyksiä.

Opintojakson toteutus Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja kirjallisena seminaarityönä.

Sisältö

  • Aloitusluennot: tieteellisen kirjoittamisen perusteet, seminaariaiheiden vahvistaminen.
  • Itsenäinen työskentely: oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, seminaarityön kirjoittaminen sekä valmistautuminen seminaarin purkukerroille.
  • Yksilöllinen opettajatuutorointi.
  • Seminaarin purku: oman työn esittäminen, toisen työn opponointi, pienryhmäkeskustelut sekä yhteiskeskustelu

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Julkisoikeus ja ON-R214 Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Pakollinen ennakkolukemisto: Ari Hirvonen: Mitkä metodit. Opas oikeustieteen metodologiaan. Saatavilla osoitteessa: http://hdl.handle.net/10138/225264

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op). Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Edeltävät opinnot: ON-310 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ja ON-320 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka. Molemmat kurssit on suositeltavaa olla suoritettuna tai suoritettavana samaan aikaan seminaarin kanssa.