Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.2.2020 at 12:00 - 28.2.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
12:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 15:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Suositussuoritusajankohta ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden välisenä kesänä.

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja valvontaa ajankohtaisten yhteiskunnallisten muutosten yhteydessä valitsemansa aiheen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee oikeustieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa soveltaa taitojaan käytännössä. Opiskelija osaa tunnistaa oikeustieteellisen ongelman ja rajata siihen pohjautuvan mielekkään aiheen, rakentaa seminaarityöstä selkeän ja systemaattisen sekä argumentoida johdonmukaisesti. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti lähdeaineistoa ja arvioida, mikä aineisto on valitun aiheen kannalta mielekästä. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden seminaaritöistä. Opiskelija harjaantuu myös pitämään suullisia esityksiä sekä osallistumaan aktiivisesti opetukseen.

Opintojakson toteutus Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, ja lisäksi opiskelijat kirjoittavat seminaarityön. Seminaari alkaa johdantoluennolla, jolla käsitellään seminaarin suorittamiseen liittyviä kysymyksiä, seminaarin teemaa sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Tämän jälkeen jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen tuutorointitapaamiseen. Follow up -kerralla keskustellaan seminaaritöiden laadinnassa esille tulleista teoreettisista, metodologisista ja käytännön kysymyksistä. Seminaarityöt käsitellään purkuistunnoissa, jolloin jokainen pitää esityksen työstään. Jokainen opiskelija myös toimii toisen seminaarityön opponenttina. Purkuistuntojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus korottaa työn arvosanaa. Seminaarityö on mahdollista kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Sisältö Seminaarin teema on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja valvonta ajankohtaisten yhteiskunnallisten muutosten ja kriisien yhteydessä. Uudet teknologiat ja tekoälyn kehittyminen, ilmastonmuutos, maahanmuuton kontrollointi, populismin nousu, geenimuokkaus ja muut yhteiskunnalliset kehityskaaret ovat tuoneet uusia haasteita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle ja valvonnalle. Seminaaritöiden on tarkoitus käsitellä näitä (tai muita ajankohtaisia) teemoja kansallisen perusoikeusjärjestelmän, EU-oikeuden ja/tai kansainvälisen ihmisoikeusnormiston valossa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Valtiosääntöoikeuden pakolliset aineopinnot

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Kirjallisuus määräytyy seminaarityön aiheen mukaan. Lisäksi opiskelijat voivat tutustua oikeustieteellistä kirjoittamista käsitteleviin teoksiin (esim. Husa - Mutanen - Pohjalainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum 2008).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Läsnäolo opetus- ja seminaaritilaisuuksissa on seminaarin läpäisyn edellytys. Ensimmäiselle kerralle osallistuminen on pakollista, ja poissaolo johtaa seminaaripaikan menettämiseen. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden täyttymisen perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjalliseen työhön (kysymyksenasettelu, rakenne, argumentoinnin johdonmukaisuus, lähteiden käyttö, esitystapa), opponointiin (rakentavan palautteen antaminen) ja seminaariosallistumisen aktiivisuuteen.

Arvostelu asteikolla 0-5.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin otetaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op). Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Päivitys 6.4.2020: Jäljellä olevat tapaamiset toteutetaan etäopetuksena.

Edeltävät opinnot: ON-310 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ja ON-320 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka. Molemmat kurssit on suositeltavaa olla suoritettuna tai suoritettavana samaan aikaan seminaarin kanssa.