Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.4.2020 at 12:00 - 20.5.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 27.5.2020
10:15 - 13:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Suositussuoritusajankohta ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden välisenä kesänä.

Opintojakson osaamistavoitteet Rikosoikeudellisen osaamisen syventäminen ja oikeustieteellisen tieteellisen kirjoittamisen osaamisen syventäminen, oikeudellisen argumentaation kehittyminen.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Asteikko 0–5. Tiedekuntaneuvoston yleisten opetussuunnitelmamääräysten mukaisesti.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op). Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Edeltävät opinnot: ON-310 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ja ON-320 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka. Molemmat kurssit on suositeltavaa olla suoritettuna tai suoritettavana samaan aikaan seminaarin kanssa.