Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.3.2020 at 12:00 - 14.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 21.4.2020
09:15 - 11:45
Mon 25.5.2020
10:15 - 13:45
Wed 27.5.2020
10:15 - 13:45
Thu 28.5.2020
10:15 - 13:45
Fri 29.5.2020
10:15 - 13:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Suositussuoritusajankohta ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden välisenä kesänä.

Opintojakson osaamistavoitteet Jakson jälkeen opiskelija hallitsee yhteisöoikeuden pääpiirteet.

Opintojakson toteutus Opintojaksossa on viisi opetustapahtumaa: avaus ja 4 purkukertaa. Avaustilaisuudessa sovitaan teemat sekä purkujen aikataulu, käydään lävitse oppistavoitteita ja kirjoittamiseen liittyviä asioita. Purkukerroilla kukin opiskelija esittää vuorollaan teemansa. Siitä käydään ryhmässä vertaistyyppistä keskustelua, jonka jälkeen opettaja vetää asioita yhteen ja asemoi teeman laajempaan sääntelykokonaisuuteen.

Sisältö Yhteisöoikeuden keskeiset periaatteet ja yhteisömuodot.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattinen kokonaisuus.

Suositeltavat valinnaiset opinnot Yhtiöoikeuden valinnaiset opinnot.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Yhteisöoikeuden yleinen kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Kirjallinen työ arvostellaan. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Asteikko 0-5.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin otetaan 16 opiskelijaa. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaarin ensimmäisessä tapaamisessa tulee olla paikalla. Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä päätät olla ottamatta seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka saadaan vapautettua toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op). Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Edeltävät opinnot: ON-310 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ja ON-320 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka. Molemmat kurssit on suositeltavaa olla suoritettuna tai suoritettavana samaan aikaan seminaarin kanssa.