Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.3.2020 at 12:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Suositussuoritusajankohta ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden välisenä kesänä.

Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee kolonialismin oikeuden keskeiset kysymykset ja harjaantuu kirjoittamaan tieteellistä tekstiä.

Opintojakson toteutus Opintojaksossa on viisi opetustapahtumaa: avaus ja neljä purkukertaa. Avaustilaisuudessa sovitaan teemat sekä purkujen aikataulu, käydään lävitse oppimistavoitteita ja kirjoittamiseen liittyviä asioita. Purkukerroilla kukin opiskelija esittää vuorollaan teemansa. Siitä käydään ryhmässä vertaistyyppistä keskustelua, jonka jälkeen opettaja vetää asioita yhteen ja asemoi teeman laajempaan oikeushistorialliseen kokonaisuuteen.

Sisältö Kolonialismin oikeus 1500-2000 globaalisti.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Oikeuden yleistieteet

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Jos edellytykset täyttäviä ilmoittautujia on enemmän kuin 16, seminaari täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op). Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Päivitys 27.3.2020: Siirtyminen etäopetukseen seuraavasti. 1. opiskelijat saavat lukupaketin, johon on tutustuttava määräpäivään mennessä. 2. sen jälkeen opettaja on yhteydessä kuhunkin opiskelijaan erikseen ja sopii seminaarityön aiheen. 3. jokainen toimittaa opettajalle draftin määräpäivään mennessä ja 4. lopullisen työn määräpäivään mennessä. 1.-29.4.20.

Edeltävät opinnot: ON-310 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ja ON-320 Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka. Molemmat kurssit on suositeltavaa olla suoritettuna tai suoritettavana samaan aikaan seminaarin kanssa.