Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.8.2018 at 12:00 - 31.8.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 5.9.2018
12:15 - 13:45
Mon 8.10.2018
10:15 - 11:45
Tue 9.10.2018
10:15 - 11:45
Wed 10.10.2018
10:15 - 11:45
Thu 11.10.2018
10:15 - 11:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osakeyhtiöoikeuden keskeiset periaatteet ja sääntelyn keskeisen sisällön.

Opintojakson toteutus Kurssilla on viisi opetuskertaa. Avauskerta 4 t + 4 purkukertaa 4 x 2 t = 12 t. Kukin opiskelija laatii itsenäisesti oman työnsä ja esittää sen. Jokainen ryhmän opiskelija perehtyy jokaiseen esille tulevaan työhön ja varautuu käymään siitä diskurssia. Kunkin työn tematiikasta käydään opettajan vetämänä ryhmän kanssa noin 30 minuutin keskustelu.

Sisältö Seminaari modernin osakeyhtiöoikeuden johtavista periaatteista sekä osakeyhtiön sääntelystä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Yksityisoikeus I ja II. ON-tutkinnon 3. vuoden ON-T214 Yhteisö-, tilinpäätös ja arvopaperimarkkinaoikeus -opintojakso

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Seminaarin tekemiseen opiskelija voi käyttää teemasta riippuen yhteisoikeuden yleistä kirjallisuutta.

Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko Seminaarikirjoitus arvostellaan 0-5

Opetuskieli Suomi. Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi tai ruotsiksi

Muut tiedot Seminaarissa voi suorittaa ON-lopputyön (6/10 op) tai tieteellisen kirjoittamisen perusteet -työn (5 op). Kurssiin otetaan 16 opiskelijaa.

Seminaariin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tässä seminaarissa voit suorittaa joko Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op) tai ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.