Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.1.2020 at 12:00 - 27.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 3.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 15:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Seminaarin tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta keskeisen sääntelyn ja osaa tulkita tilinpäätöstä.

Opintojakson toteutus Seminaari toteutetaan niin, että opiskelija laatii itsenäisenä työnä TKP- tai ON-kirjoituksen ja esittää sen ryhmässä. Tämän jälkeen ryhmässä käydään esityksen tematiikkaa koskeva opetuksellinen keskustelu, jossa ohjaava opettaja ottaa esille keskeisiä ja oppimisen kannalta relevantteja asioita.

Sisältö Tilinpäätöksen laadintaa koskevat kansalliset ja kansainväliset periaatteet ja sääntely, tilinpäätöksen funktiot, tilinpäätöksen sisältö ja tilinpäätösinformaation ymmärtäminen. Seminaarin tarkoituksena on syventää opiskelijan tilinpäätöstä koskevan osaamista ja ymmärtämistä

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattisen kokonaisuuden (25 op) ja sitä edeltävät oikeusnotaarin tutkinnon opinnot.

Suositeltavat valinnaiset opinnot Suositeltavat valinnaiset opinnot: Yhteisöoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus, vero-oikeus, insolvenssioikeus.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Suositeltava kirjallisuus: Tilinpäätöstä koskeva jakso teoksessa ”Yritysoikeus”.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Seminaarityön (TKP ja ON) arvostelu asteikolla 0-5.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op) tai ON-lopputyöseminaarin (6/10 op). Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.