Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.12.2019 at 12:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 21.1.2020
10:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
08:15 - 11:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa rahoitusjärjestelmän ja sen sääntelyn keskeiset funktiot ja periaatteet;
  • osaa arvioida kriittisesti ja analyyttisesti rahoitusoikeudellisia ongelmia; ja
  • hallitsee oikeustieteellisen kirjoittamisen ja oikeudellisen argumentaation perusteet.

Opintojakson toteutus Suorituksen sisältö:

  1. osallistuminen alkukokoukseen (lyhyt johdantoluento ja kirjallisten seminaaritöiden aiheiden valinta);
  2. seminaarityön laatiminen itsenäisesti;
  3. seminaarityön suullinen esittäminen ja toisen opiskelijan seminaarityön suullinen opponointi; ja
  4. osallistuminen seminaari-istuntoihin.

Kurssilla on yhteensä viisi opetustapahtumaa: alkukokous 4 t + 4 seminaari-istuntoa x 4 t (yht. 20 t).

Osallistuminen alkukokoukseen on edellytys seminaaripaikan vastaanottamiselle. Varasijalla oleva opiskelija voidaan aloitustapaamisessa ottaa kurssille poissaolevan sijaan.

Osallistujien odotetaan perehtyvän kussakin seminaari-istunnossa esitettäviin töihin sekä valmistautuvan keskustelemaan niistä. Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Sisältö Seminaarissa omaksuttu funktionaalinen lähestymistapa moderniin rahoitusoikeuteen tarkoittaa, että seminaarityöt voivat liittyä niin esineoikeudellisiin kuin esimerkiksi rahoitus- tai pankkisääntelyyn liittyviin teemoihin.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen ON-300 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari, ON-T214 yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus, ON-P200 yksityisoikeus I -kokonaisuus.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Kurssin osallistujille ilmoitetaan erikseen seminaarityön laatimista tukevaa rahoitusoikeudellista kirjallisuutta.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.