Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.12.2019 at 12:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
09:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 15:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Jakson jälkeen opiskelija hallitsee kestävän yritystoiminnan keskeiset käsitteet ja olennaiset piirteet, tunnistaa kestävät liiketoimintamallit ja kykenee arvioimaan osuustoiminnallisten yritysten keskeisiä piirteitä kestävän yritystoiminnan kehikkoa vasten.

Opintojakson toteutus Kurssilla on viisi opetustapahtumaa: avaus ja neljä purkukertaa. Avaustilaisuudessa sovitaan töiden teemat ja kurssin aikataulu. Purkupäivinä esitetään työt. Kukin opiskelija esittää itsenäisesti työnsä ja sen jälkeen siitä käydään keskustelua. Ryhmän tulee valmistautua vertaisarviotyyppiseen keskusteluun. Opettaja vetää keskustelun yhteen ja tuo esille teemaan liittyvät keskeiset asiat laajemmassa viitekehyksessä.

Sisältö Kestävän yritystoiminnan käsite ja elementit, kestävät liiketoimintamallit, osuustoimintayritykset.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattinen kokonaisuus

Suositeltavat valinnaiset opinnot Osuuskuntaoikeuden valinnaiset opinnot

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Yhteisöoikeuden yleinen kirjallisuus. Osuuskuntaa koskevan jakson teoksessa ”Yritysoikeus” sijasta myös Mähönen - Villa: Osuuskunta (2014).

Suositeltavana kirjallisuutena:

  • Pöyhönen: Omistajaoikeudet ja omistaja-arvo osuuskunnassa (2011)
  • Pöyhönen: Osuuskunta ja osuuskuntalaki (2013)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Kirjallinen työ arvostellaan. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Asteikko 0-5.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.