Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
31.12.2019 at 12:00 - 23.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 30.1.2020
08:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
15:15 - 17:45
Wed 18.3.2020
09:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 16:45

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Seminaarin tavoitteena on, että opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen kuvan Euroopan Ihmisoikeussopimuksen työoikeusulottuvuudesta, EU:sta työoikeuden normittajana ja kansainvälisen työoikeuden vaikutusmekanismeista yleisellä tasolla.

Opiskelijat oppivat laatimaan tutkielmiinsa tutkimusongelman ympärille rakennetut tutkimuskysymykset, etsimään ja käyttämään tutkielman aihealueeseen liittyviä lähteitä ja arvioimaan niitä kriittisesti, käyttämään oikeustieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä argumentoimaan oikeudellisesti. Opiskelijoiden tulee pystyä esittämään tutkielmansa perusteella vastaukset asettamiinsa tutkimuskysymyksiin.

Opintojakson toteutus Pakollinen aloitusluento ja aiheiden jako, välitapaaminen ja seminaarin purkujakso.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Arviointi asteikolla 0-5. ON-lopputöiden arvioinnin pohjana käytetään arviointilomaketta.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähtökohtaisesti ON-seminaari, mutta voidaan täydentää TKP-seminaaria tekevillä opiskelijoilla, jos paikkoja jää.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.