Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.8.2019 at 12:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.9.2019
12:15 - 16:00
Fri 11.10.2019
09:15 - 11:30
Wed 27.11.2019
16:00 - 18:00
Thu 28.11.2019
10:15 - 14:00
Fri 29.11.2019
09:15 - 13:00

Description

Opintojakson osaamistavoitteet Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • Hahmottaa oikeudellisia, erityisesti urheiluoikeudellisia, ongelmia
  • Osaa argumentoida sujuvasti
  • Tuntee oikeustieteellisen tutkimuksen menetelmiä
  • Hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
  • On kehittänyt suullisen esiintymisen taitojaan
  • Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Opintojakson toteutus Seminaarissa opiskelija laatii valitsemastaan aiheesta kirjallisen ON-lopputyön (ohjepituus 15–20 sivua tai 20-25 sivua), jonka perusteella hän pitää siitä seminaarissa alustuksen. Lisäksi opiskelija toimii toisen opiskelijan työn opponenttina ja osallistuu seminaarissa käytävään keskusteluun. Opiskelijalla on mahdollisuus saada palautetta kirjallisesta työstään ennen seminaarijaksoa.

Aloitustapaaminen ja -luennot syyskuussa, välitapaaminen lokakuussa sekä palautejakso marraskuussa lähiopetuksena. Aloitustapaamisessa annetaan ohjausta ON-lopputyön laadintaan. Opiskelijoiden on oltava paikalla lähiopetuksessa siten, että yksi poissaolo muulla kuin oman esiintymisvuoron (alustus tai kommenttipuheenvuoro) purkukerralla on mahdollinen. Tällöin on laadittava poissaolon korvaava kirjallinen työ vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Sisältö Urheiluoikeuden yleiset opit ja soveltamiskysymykset

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Seminaariin osallistuminen edellyttää urheiluoikeuden valinnaisten aineopintojen (yleinen osa ja jatko-osa) suorittamista tai muulla tavoin osoitettua vastaavaa osaamista. Lisäksi ON-310/200012 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot –kurssi tulee olla suoritettuna taikka jälkimmäisen kurssin suorittaminen alkamassa samaan aikaan seminaarin kanssa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Kirjallinen työ, opponointi ja muu seminaariosallistuminen arvioidaan kokonaisuutenaan asteikolla 0–5

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan enintään 10 opiskelijaa hakemusten perusteella. Hakemuksessa on esitettävä hakijakohtaiset perusteet harjoitusseminaariin valitsemiseksi sekä hakijan nimi, opiskelijanumero ja sähköpostiosoite. Seminaariin tulee myös ilmoittautua WebOodissa hakemuksen lähettämisen lisäksi.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.