Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.

 

Kasvatustieteiden opinnoissa saat tietoa

  • eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta
  • kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä vuorovaikutusprosesseista
  • oppimisen ilmiöistä ja prosesseista erilaisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä
  • yhteisöjen kehitys- ja muutosprosesseista tai henkilöstön kehittämisestä.

Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opintoja voi hyödyntää myös hakiessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.
Lisätietoa kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille ja opinnot jo aloittaneille (siirtymäsäännökset)

Tutustu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintotarjontaan uusien, syksystä 2016 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukaan.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassa on sekä perus- että aineopinnot. Opiskelun voi aloittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana. Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tuutorin esitys perusopintojen opiskelusta

Aineopinnot 35 op voi aloittaa, kun on suorittanut perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 eikä perusopintojen suorittamisesta ole kulunut 10 vuotta. Aineopinnot opiskellaan pääsääntöisesti lähiopintoina Helsingissä. Aineopintojen orientaatiotilaisuuden materiaali

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 cr

P 1. Johdatus kasvatustieteisiin, 3 cr

Cancelled

P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 4 cr

Cancelled

P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet, 4 cr

Cancelled
Cancelled

P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa, 4 cr

Cancelled

P 5. / G 6. Orientation to research work in education, 5 cr

Cancelled

P 6. Education, teaching and development in a lifespan perspective, 5 cr

Cancelled

Aineopinnot:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot, sivuaine, 35 cr

A 1. Yhteiset sisältöopinnot

A 1.1. Kasvatusfilosofia, 4 cr

A 1.2. Kasvatussosiologia, 4 cr

A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet, 4 cr

A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä, 4 cr

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot

A 2.1. Koulutuksen hallinto, talous ja suunnittelu, 4 cr

A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö, 4 cr

A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus, 4 cr

A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo, 4 cr

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot

A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I, 6 cr

A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I, 6 cr

A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö

A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari, 5 cr

Kesytä keskeytyneet kasvatustieteiden opinnot

Read more

Aineopintoihin ilman alkukuulustelua

Read more
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kasvatustieteiden tuutorit
Tuula Tuhkanen ja Maria Lerssi - Ohjausta opiskeluun, opiskelutaidollisiin tai oppiaineen sisällöllisiin kysymyksiin. Tuutorit kesälomalla kesä-elokuussa.
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä