Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 12.2.2020 at 14:00

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville. Kurssi on suunniteltu suoritettavaksi 4. vuonna.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Kansainvälisen liikejuridiikan koulutusohjelman opiskelijat (IBL) ja Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoon kysyttyään tähän luvan kurssin vastuuopettajalta.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Opintojakso valmistaa opiskelijan maisterin tutkielman tekemiseen sekä alustavasti myös myöhempään työskentelyyn tutkijana tai lakimiehenä. Opiskelija ymmärtää tutkimuksen tekemisen tarkoituksen ja perehtyy tieteellisen tiedon yleisiin kriteereihin. Opiskelija tutustuu tutkimuksen tekoon vaadittaviin yleisiin tiedon tuottamisen ja arvioinnin menetelmiin ja kehittää argumentointikykyään.

Tentin suorittamisen aikaväli on klo 14-22.

Opintojakson aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) yleinen tietoteoria;
2) tutkimuksen yleinen tarkoitus;
3) yleinen argumentointi ja oikeudellinen argumentointi;
4) oikeudellinen tulkintateoria;
5) johdatus historiallisen, sosiologisen ja lainopillisen tutkimuksen sekä oikeusvertailun menetelmiin;
6) tieteellisen tekstin tuottaminen.

Linkki verkkotentin Moodle-alustalle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34953

1) Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan (2011). Saatavilla osoitteeessa https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hirvonen_mitka_metodit.pdf;

2) Aarnio, Aulis: Luentoja lainopillisen tutkimuksen teosta (2011), s. 97–118;

3) Samuel, Geoffrey: Taking Methods Seriously, 2 Journal of Comparative Law 1 (2007), s. 94–119;

4) Samuel, Geoffrey: Taking Methods Seriosly, part II, 2 Journal of Comparative Law 2 (2007), s. 210–237;

5) Paso, Mirjami – Eskola, Jari: EY-tuomioistuin oikeusvertailijan intressinä: menetelmällisiä valintoja. Oikeus 2002, s. 281–302;

6) Nuotio, Kimmo: Oikeustiede ja viittaamisen etiikka, Niin & näin 2/2005, s. 115–123. Saatavilla osoitteessa http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn052-21.pdf;

7) Valguarnera, Filippo: Den Komparativa Metoden. Teoksessa Korling, Fredric – Zamboni, Mauro: Juridisk Metodlära. Studentlitteratur 2013, s. 141–173;

8) Hassemer, Winfried: Lainopillinen hermeneutiikka. Niin & näin 2/2005, s. 87–95. Saatavilla: http://www.netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn052-17.pdf;

9) Määttä, Tapio: Metodinen pluralismi oikeustieteessä ympäristöoikeudellisen tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät. Edilex 2015/45;

10) Hoffrén, Mia: "Omaehtoinen argumentaatio jää lähteidensä varjoon" – lainopillisten tutkielmien ongelmakohtia. Edilex 2015/2;

11) van Gestel, Rob – Micklitz, Hans-Wolfgang: Why Methods Matter in European Legal Scholarship, European Law Journal 2014, Vol. 20, Nr. 3, s. 292–316;

12) Banakar, Reza: Law through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law, teoksessa Denis, Ann – Kalekin-Fishman, Devorah (eds): The New Isa Handbook in Contemporary International Sociology: Conflict, Competition, and Cooperation. Sage 2009. Saatavilla osoitteessa http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1327025;

13) Kiriakos, Carol: Tohtoritakuu. Art House 2015, s. 131–189. Luvut "Laadukas tieteellinen kirjoittaminen" sekä "Kun kirjoittaminen ei suju".

Tiedekunnan tavanomainen arvosteluasteikko 1-5

Siirtymäsäännöt:

Kurssin voi syksystä 2017 alkaen suorittaa vain 5 op laajuisena. Ne opiskelijat, jotka suorittavat vanhaa tutkintoa, saavat kurssista 2 ylimääräistä opintopistettä sijoitettavaksi valinnaisiin opintoihinsa.

Aiemmin suoritettu metodiseminaari korvaa sellaisenaan OTM-300 -kurssin. Myös lukuvuonna 2016-17 suoritettu "Tutkimustaidot ja menetelmät" (3 op, tunniste 200400) korvaa sellaisenaan OTM-300 -kurssin.

Kurssi järjestetään vain kerran lukuvuonna 2019–2020 ja se on pakollinen kaikille OTM-maisteriohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Ainoa toinen suoritusvaihtoehto lukuvuonna on keväällä 2020 kaksi kertaa järjestettävä kirjallisuuskuulustelu.

Opintokokonaisuus suoritetaan ensisijaisesti kurssilla, joka järjestetään kerran syksyllä. Niille opiskelijoille, jotka eivät pääse kurssista läpi, tai jotka ovat estyneitä osallistumasta esimerkiksi vaihto-opiskelun vuoksi, järjestetään kevätlukukaudella kaksi tenttitilaisuutta, joissa opintokokonaisuuden voi suorittaa. Muita vaihtoehtoisia suoritustapoja ei ole, joten opiskelijoita suositellaan suunnittelemaan opintonsa aikaisessa vaiheessa niin, että opintojakson suorittamiseen varataan tarvittava aika.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

A) Kurssi. Aktiivinen osallistuminen luennoille, tehtävien suorittaminen ja annettuun kirjallisuuteen tutustuminen. Tieteellistä tutkimusta ja sen menetelmiä käsittelevän esseen kirjoittaminen. Esseeseen sisältyy pakollista kirjallisuutta. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää käytännössä läsnäoloa, sillä essee on vaativa. Luennot videoidaan ja ne ovat katsottavissa internetin kautta. Essee tulee palauttaa viimeistään 5.11.2019 Moodle-alustalle.

B. Tentti (ks. kirjallisuuslista). Lukuvuoden 2019–2020 kevään tenttipäivät ovat 12.2.2020 ja 7.4.2020.

Opiskelijoita kehotetaan perehtymään myös mahdollisessa vaihto-opiskelussa tarjottavaan metodiopetukseen. Monissa tapauksissa sillä voidaan korvata tämä kurssi.

Vastuuopettaja: professori Kimmo Nuotio
Luennoitsijat: professori Kimmo Nuotio, VTM Paul Tiensuu