Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oikeus ja yhteiskunta, oikeustaloustiede 5 Cr Lecture Course 7.1.2020 - 31.1.2020
Oikeus ja yhteiskunta, syksy 5 Cr Lecture Course 11.11.2019 - 18.11.2019
Law and Society 5 Cr Online Examination 16.10.2019 - 16.10.2019
Law and Society 5 Cr Online Examination 29.5.2019 - 29.5.2019
Oikeus ja yhteiskunta (kevät) 5 Cr Lecture Course 15.3.2019 - 1.4.2019
Law and Society 5 Cr Online Examination 16.1.2019 - 16.1.2019
Oikeus ja yhteiskunta (syksy) 5 Cr Lecture Course 22.10.2018 - 22.10.2018
Law and Society 5 Cr Online Examination 17.10.2018 - 17.10.2018
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Online Examination 15.2.2018 - 15.3.2018
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Online Examination 15.11.2017 - 15.12.2017
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Lecture Course 9.10.2017 - 20.10.2017

Target group

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin vaihtoehtoisesti pakollisiin opintoihin. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Learning outcomes

Sisällölliset osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

  • selvittää yleisellä tasolla mitä yhteiskuntatieteellinen näkökulma oikeuteen tarkoittaa ja mikä sen suhde oikeustieteeseen on;
  • tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;
  • ymmärtää kuinka yhteiskuntatieteet voivat parantaa lainsäädännön laatua sekä myötävaikuttaa lainsäädännön vaikutusarviointiin; sekä
  • tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelunsa luonteen ja tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliaan juristina yhteiskunnassa.

Taidolliset osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

  • muodostaa kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi; sekä
  • käyttää itsenäisesti tutkimustaitoja (aineiston hankinta, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen viittauskäytäntö), joita hän tarvitsee maisterivaiheen kirjallisissa töissä.

Timing

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi OTM-vaiheen alussa, sillä osaamistavoitteet painottavat tutkielman kirjoittamisessa vaadittavia menetelmäopillisia valmiuksia.

Verkkotentti järjestetään kevätlukukauden alussa, luentokurssi opetusperiodissa IV.

Study materials

Verkkotentissä tentittävä pakollinen kirjallisuus:

Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.), Yhteiskuntateorioiden oikeus (Tutkijaliitto, 2010);

sekä muu myöhemmin erikseen täsmennettävä kirjallisuus.

Suositeltava kirjallisuus vaihtelee vuosittain ja yksilöidään opetuksen alkaessa.

Assessment practices and criteria

0-5.

Recommended optional studies

OIK-O420 Näköaloja oikeuspolitiikan tutkimukseen (5 op)

Additional information

Siirtymäsäännöksiä

Lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 suoritetut osasuoritukset (200220A luentokurssi; 200220B verkkotentti) vastaavat OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta -kurssin elementtejä, eikä niitä tarvitse suorittaa uudestaan. Eli jos olet suorittanut 200220A luentokurssin, suoritat vain verkkotentin. Jos olet suorittanut 200220B verkkotentin, kirjoitat vain kotiesseen.

Lukuvuoden 2015-2016 loppuun saakka maisterin tutkintoon on sisältynyt pakollisina opintoina oikeussosiologian (6 op) ja oikeustaloustieteen (6 op) aineopintokurssit.

Mikäli olet suorittanut viimeistään kesätentissä 16.8.2016 mennessä oikeussosiologian pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeussosiologia 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä ennen 1.8.2016, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeustaloustiede 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut sekä oikeussosiologian että oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 16.8.2016 mennessä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Molemmat aineopintokurssit näkyvät tällöin tutkintotodistuksessasi. Ylimenevät opintopisteet (7 op) saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut ennen 1.8.2016 oikeussosiologian opinnoista yhden tai kaksi osasuoritusta, luetaan osasuoritukset lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti opintopistemääräänsä asti osaksi OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta –kurssia. Suoritat tällöin puuttuvat opintopisteet osallistumalla verkkotenttiin. Verkkotenttiin ilmoittaudutaan silloin WebOodissa, ja osasuoritukset ja niiden opintopistemäärä mainitaan ilmoittauduttaessa lisätiedoissa. Tenttiin ilmoittautuessasi tulee myös ilmoittaa, mistä teemasta tai kirjallisuudesta toivot tenttikysymykset. Lähtökohtana on, ettei jo suoritettua kirjallisuutta voi tenttiä uudelleen. Lukuvuoden 2018-2019 jälkeen osasuoritukset siirretään valinnaisiin opintoihin.

Completion methods

Kurssikokonaisuus tulee suorittaa yhden ja saman lukuvuoden aikana. Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: verkkotentti (90 min, 30% arvosanasta) ja luentokurssi (16 h + kotiessee 3000 sanaa, 70% arvosanasta). Koska arviointi painottuu kirjalliseen työhön (tieteellinen essee), keskeistä on opittujen asioiden sisäistetty ymmärtäminen niiden muistamisen ja toistamisen sijaan.