Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Välkomna på kursen!
Material och information:
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=35283

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för de som avlägger pedagogiska studier för lärare (med undantag av inriktningsalternativet pedagogisk psykologi för klasslärare) och för studerande inom den svenskspråkiga inriktningen allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet kan avläggas som valfria studier av studerande inom allmän- och vuxenpedagogik.

För den gemensamma delen av studieavsnittet ansvarar klasslärarinriktningens allmänna didaktik (finska) och den svenskspråkiga klasslärarutbildningen (svenska).

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

  • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens kunskap och kompetens,
  • förstå processen undervisning–studier–lärande,
  • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde,
  • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och undervisningens etiska egenskaper.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs i början av de pedagogiska studierna eftersom det bygger en grund för påföljande lärarstudier.

Studieavsnittet ordnas under det första studieårets första period.

I studieavsnittet behandlas:

  • Grundläggande begrepp och förhållandet mellan teori och praktik inom undervisning samt grunderna för självständigt pedagogiskt tänkande.
  • Planering, förverkligande och utvärdering av undervisning och studier, ur teoretisk synvinkel och med hjälp av läroplanen.
  • Teoretiska perspektiv då det gäller att undervisa olika typer av studerande, integration av studiematerial och yrkesövergripande samarbete.
  • De studerandes egna utgångspunkter och uppfattningar av lärande och reflektion över dessa.
  • Målsättning och interaktion inom processen undervisning–studier–lärande med hjälp av analys av iakttagelser från fältarbete.

Enligt lärarens anvisning:

Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Andra artiklar som behandlas i grupp enligt instruktion.

Referenslitteratur:

Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.

Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.

Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

eller

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

Referenslitteratur:

Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.

Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.

Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Föreläsningsundervisning, gruppundervisning och skolobservationer samt självständiga grupparbeten.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet genomförs som följer inom de olika studieinriktningarnas och ämneslärarutbildningarnas pedagogiska studier:

Ämneslärarutbildningarna

Studieinriktningen för specialpedagogik

Lärarutbildningen i huslig ekonomi och slöjdlärarutbildningen: man fokuserar på att betrakta innehållet i studieavsnittets inriktningsspecifika del ur ett perspektiv som utgår från undervisning och lärande inom huslig ekonomi och slöjd.

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogik: i den inriktningsspecifika delen fokuserar man på att analysera studieavsnittets innehåll ur klasslärararbetets perspektiv.

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogisk psykologi

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Professor i didaktik (t.f.)

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)