Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.12.2019 at 00:00 - 18.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogisia opintoja suorittaville (lukuun ottamatta luokanopettajan opintosuunnan kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehtoa) ja ruotsinkielisen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan (allmän- och vuxenpedagogik) opiskelijoille. Valinnaisena sen voivat sisällyttää opintoihinsa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat.

Opintojakson yhteisestä osiosta vastaa luokanopettajan opintosuunnan yleisdidaktiikka (suomenkielinen toteutus) ja ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus (ruotsinkielinen toteutus).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
 • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opettajan pedagogisten opintojen alkaessa, sillä se muodostaa pohjan myöhemmille opettajaopinnoille.

Opintojakso järjestetään ensimmäisen opintovuoden I periodissa.

Opintojaksolla käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Pakollinen kirjallisuus opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisäksi ryhmässä käsiteltäviä artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Oheiskirjallisuutta:

 • Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.
 • Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.
 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm: Natur och kultur.

Luento-opetus, ryhmäopetus ja kouluhavainnoinnit sekä omatoimisia ryhmiä.

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäopetukseen ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista.

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa ja aineenopettajakoulutusten pedagogisissa opinnoissa seuraavasti:

Aineenopettajakoulutukset

Erityispedagogiikan opintosuunta

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkasteluun kotitalouden ja käsityön opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Lastentarhanopettajan opintosuunta

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Didaktiikan professori

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)