Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 14.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen käsitteenmuodostuksen perusteita
  • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja voidakseen monipuolisesti tukea oppilaita heidän oppimisprosessissaan sekä alakoulun että yläkoulun matematiikassa

Heti opintojen aluksi, ensimmäinen opiskeluvuosi. Järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla

  • syvennetään matematiikan tietoja didaktisesta näkökulmasta
  • harjoitellaan oppilaiden käsitteenmuodostusprosessin eri vaiheiden tukemista: matematiikan keskeisten sisältöjen havainnollistaminen, matemaattisen ratkaisuprosessin sanallistaminen ja abstraktin matematiikan hallinta

Räsänen, P. & Joutsenlahti, J. (toim.) (2015). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti (max 150 sivua).
Lisäksi luennoitsijan valitsemia ajankohtaisia artikkeleita matematiikan opetuksesta ja oppimisesta (max 50 sivua).

Arviointi perustuu tenttien ja kirjallisten töiden arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.