Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.6.2017 at 09:00 - 31.7.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.10.2017
16:15 - 17:45

Other teaching

Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on tarkoitettu perus- ja lukio-opetuksen opettajan pedagogisia opintoja suorittavalle.

Perusharjoittelun kokonaisuuteen ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama perusharjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • asettaa opetukselleen tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelman ja opettamiensa oppiaineiden lähtökohdista vuorovaikutteisesti ohjaajien kanssa
  • käyttää erilaisia opetuksen työtapoja ja perustella pedagogisesti tekemiään ratkaisuja
  • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja opetuksessa
  • pohtia ja jäsentää omaa ja muiden opetusta opettajien ja vertaisryhmän kanssa
  • tunnistaa monenlaisia oppijoita ja ottaa heidät huomioon vuorovaikutustilanteissa
  • tunnistaa, hyödyntää ja arvioida erilaisia työrauhaa ylläpitäviä keinoja
  • ottaa opetuksessaan huomioon opettajan työn vastuullisuuden ja eettiset periaatteet
  • hahmottaa koulun monipuolisena ja moniammatillisena yhteisönä

Harjoittelu järjestetään 23.10-15.12.2017.

Kouluun tutustuminen järjestetään yliopiston harjoittelukouluissa ajalla 6.-8.9.2017.

Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa. Kasvatustieteellinen tiedekunta jakaa harjoittelupaikat.

Harjoitteluajanjakso on varattava kokonaan harjoittelulle. Harjoittelu tapahtuu ohjaavan opettajan ja koulun aikataulun mukaan, aikataulu selviää viimeistään harjoittelun ensimmäisenä päivänä.

HARJOITTELUN JOHDANTOTILAISUUDET (läsnäolo pakollinen):

Kaikki: ke 11.10 klo 16.15-17.00 Päärakennus sali 1

Yliopiston normaalikouluissa harjoittelevat: ma 23.10.2017 rehtorin info

Kenttäkouluissa harjoittelevat: ke 11.10 klo 17.00-17.45 Päärakennus sali 1

Syksyn 2017 perusharjoittelun koulujako julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Koulujako on tuolloin nähtävillä Flamassa aineenopettajan koulutuksen harjoittelut -sivulla.

Aineenhallintarajat:
Harjoitteluun osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut riittävän määrän kyseisen oppiaineen tiedekunnan/laitoksen määrittelemiä opintoja opetettavassa aineessaan. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun ja ne koskevat ensisijaisesti yliopiston perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli aineenhallintarajoissa on puutteita, joudutaan ilmoittautuminen hylkäämään. Tästä tiedotetaan opiskelijaa sähköpostilla viimeistään syyskuun aikana.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu pääaineesi (ensimmäinen opetettava aine) mukaiseen ryhmään ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aine lisätietokenttään, mikäli aiot harjoitella siinä. Ilmoittaudu myös kouluuntutustumisen jaksolle.

Rikostaustaote:
1.1.2012 jälkeen opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta tarkistetaan rikostaustaote ennen harjoittelun alkua joko normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa harjoittelun johdantotilaisuuden yhteydessä (kenttäkoulussa harjoittelevat). Rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Opintoja varten tilattu ote on maksuton.

Suositeltava kirjallisuus

  1. Kouluun tutustuminen

Opiskelumateriaalina käytetään aineistoa https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4592802/Kouluun%20tutustuminen%202018.pdf

  1. Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

hyväksytty-hylätty-täydennettävä

Aineenopettajakoulutuksen harjoittelusivut Flammassa https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kaytt?_nfpb=true&_pageLabel=P12206722591381402773360&contentId=HY312176&placeId=HY312171

Koulujaon ilmoittaminen:
Harjoitteluiden koulujako on nähtävissä Flammassa AO-harjoittelu -sivulla viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua. Harjoittelun voi perua vain painavasta syystä ja peruutukset tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista.

Mikäli suoritat opettajan pedagogisia opintoja kaksikielikoulutuksessa ja harjoittelet ruotsin kielellä, ilmoittaudu perusharjoitteluun koodilla PED612 (Grundläggande praktik).

Kouluun tutustumisen ryhmäjaot ja lukujärjestykset toimitetaan osallistujille 30.8. sähköpostitse.

Kouluun tutustuminen suoritetaan osallistumalla harjoittelukouluissa toteutettavaan jaksoon, johon sisältyy oppituntien seuraamista, ryhmätyöskentelyä, erilaisia tehtäviä ja essee.

Ohjattu opetusharjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -osuudesta. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti Helsingin yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkoulussa.

Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op suoritetaan samaan aikaan harjoittelun kanssa. Muista ilmoittautua myös oman pääaineesi reflektioryhmään! Reflektioryhmät käynnistyvät jo syyskuun puolella.

Jotta opiskelija voi osallistua perusharjoitteluun, tulee syksyn ainedidaktiikan luennot ja ryhmät (ainedidaktiikan perusteet) olla suoritettuna (riittää jos osallistuu opetukseen syksyllä 2017). Kahden aineen harjoittelijat osallistuvat molempien aineiden ainedidaktiikan ryhmiin!