Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on tarkoitettu perus- ja lukio-opetuksen opettajan pedagogisia opintoja suorittavalle.

Perusharjoittelun kokonaisuuteen ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama perusharjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.

Kouluun tutustumisen osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella opetusta, koulua toimintaympäristönä sekä ymmärtää opetuksen ja kasvatuksen arvoperustaa

Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • asettaa opetukselleen tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelman ja opettamiensa oppiaineiden lähtökohdista vuorovaikutteisesti ohjaajien kanssa
 • käyttää erilaisia opetuksen työtapoja ja perustella pedagogisesti tekemiään ratkaisuja
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja opetuksessa
 • pohtia ja jäsentää omaa ja muiden opetusta opettajien ja vertaisryhmän kanssa
 • tunnistaa monenlaisia oppijoita ja ottaa heidät huomioon vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa, hyödyntää ja arvioida erilaisia työrauhaa ylläpitäviä keinoja
 • ottaa opetuksessaan huomioon opettajan työn vastuullisuuden ja eettiset periaatteet
 • hahmottaa koulun monipuolisena ja moniammatillisena yhteisönä

Kouluun tutustuminen järjestetään periodissa 1 ja perusharjoittelu järjestetään periodissa 2.

Suositeltava kirjallisuus

 1. Kouluun tutustuminen

Opiskelumateriaalina käytetään aineistoa https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4592802/Kouluun%20tutustuminen%202018.pdf

 1. Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Kouluun tutustuminen arvioidaan osallistumisen ja raportin perusteella. Raportti arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Muista ilmoittautua myös kouluun tutustumisen osioon.

Kouluun tutustuminen suoritetaan osallistumalla harjoittelukouluissa toteutettavaan jaksoon, johon sisältyy oppituntien seuraamista, ryhmätyöskentelyä, erilaisia tehtäviä ja essee.

Ohjattu opetusharjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -osuudesta. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti Helsingin yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkoulussa.