Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45

Other teaching

04.09.2019 Wed 08.00-16.00
05.09.2019 Thu 08.00-16.00
06.09.2019 Fri 08.00-16.00
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on tarkoitettu perus- ja lukio-opetuksen opettajan pedagogisia opintoja suorittavalle.

Perusharjoittelun kokonaisuuteen ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama perusharjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.

Kouluun tutustumisen osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella opetusta, koulua toimintaympäristönä sekä ymmärtää opetuksen ja kasvatuksen arvoperustaa

Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • asettaa opetukselleen tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelman ja opettamiensa oppiaineiden lähtökohdista vuorovaikutteisesti ohjaajien kanssa
 • käyttää erilaisia opetuksen työtapoja ja perustella pedagogisesti tekemiään ratkaisuja
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja opetuksessa
 • pohtia ja jäsentää omaa ja muiden opetusta opettajien ja vertaisryhmän kanssa
 • tunnistaa monenlaisia oppijoita ja ottaa heidät huomioon vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa, hyödyntää ja arvioida erilaisia työrauhaa ylläpitäviä keinoja
 • ottaa opetuksessaan huomioon opettajan työn vastuullisuuden ja eettiset periaatteet
 • hahmottaa koulun monipuolisena ja moniammatillisena yhteisönä

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittaudu pääaineesi (ensimmäinen opetettava aine) mukaiseen ryhmään. Jos aiot harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, kirjoita aine sille varattuun kenttään. Ilmoittaudu myös kouluuntutustumisen jaksolle. Kouluun tutustuminen tulee suorittaa ennen perusharjoitteluun osallistumista! Huom: ilmoittautuminen on sitova! Harjoittelun voi perua vain painavasta syystä, ja peruutuksesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin.

Reflektio (1 op)

Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op suoritetaan samaan aikaan harjoittelun kanssa. Muista ilmoittautua myös oman pääaineesi reflektioryhmään! Reflektioryhmät käynnistyvät jo syyskuun puolella. Jotta opiskelija voi osallistua perusharjoitteluun, tulee syksyn ainedidaktiikan luennot ja ryhmät (ainedidaktiikan perusteet) olla suoritettuna (riittää jos osallistuu opetukseen syksyllä 2019). Kahden aineen harjoittelijat osallistuvat molempien aineiden ainedidaktiikan ryhmiin.

Harjoittelujakso kouluissa on 21.10.-13.12.2019.

Kouluun tutustuminen järjestetään yliopiston harjoittelukouluissa ajalla 4.-6.9.2019. Opiskelijan tulee varata kaikki kolme päivää opiskeluun.

Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa. Kasvatustieteellinen tiedekunta jakaa harjoittelupaikat.

Harjoitteluajanjakso on varattava kokonaan harjoittelulle. Harjoittelu tapahtuu ohjaavan opettajan ja koulun aikataulun mukaan. Aikataulu selviää viimeistään harjoittelun ensimmäisenä päivänä.

HARJOITTELUN JOHDANTOTILAISUUDET (läsnäolo pakollinen):

Kaikki harjoittelijat: to 10.10. klo 16.15 - 17.00. Porthania PI

Kenttäkouluissa harjoittelevat: to 10.10 klo 17.00-17.45 Porthania, PI (rikostaustaotteet tarkistetaan kenttäkouluissa harjoittelevilta infotilaisuuden yhteydessä)

Yliopiston normaalikouluissa harjoittelevat: Harjoittelu alkaa maanantaina 21.10.2019 klo 8:30 rehtorin infotilaisuudella.

Syksyn 2019 perusharjoittelun koulujako julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua.

Perusharjoittelun mahdollista hyväksilukua on haettava viimeistään elokuun aikana.

Aineenhallintarajat:
Harjoitteluun osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut riittävän määrän kyseisen oppiaineen tiedekunnan määrittelemiä opintoja opetettavassa aineessaan. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun ja ne koskevat ensisijaisesti yliopiston perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen ne tarkistetaan ainetiedekunnissa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Rikostaustaote:
1.1.2012 jälkeen opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta tarkistetaan rikostaustaote ennen harjoittelun alkua joko normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa harjoittelun johdantotilaisuuden yhteydessä (kenttäkoulussa harjoittelevat). Rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Opintoja varten tilattu ote on maksuton.

Suositeltava kirjallisuus

 1. Kouluun tutustuminen

Opiskelumateriaalina käytetään aineistoa https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4592802/Kouluun%20tutustuminen%202018.pdf

 1. Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Kouluun tutustuminen arvioidaan osallistumisen ja raportin perusteella. Raportti arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Mikäli suoritat harjoittelusi ruotsinkielisessä aineenopettajakoulutuksessa, ilmoittaudu perusharjoitteluun koodilla PED612 (Grundläggande praktik).

Kouluun tutustumisen ryhmäjaot ja lukujärjestykset toimitetaan osallistujille sähköpostitse viimeistään perjantaina 30.8. Kouluun tutustumisen ohje päivitetään kurssisivulle kohtaan "materiaalit".

Kouluun tutustuminen suoritetaan osallistumalla harjoittelukouluissa toteutettavaan jaksoon, johon sisältyy oppituntien seuraamista, ryhmätyöskentelyä, erilaisia tehtäviä ja essee.

Ohjattu opetusharjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -osuudesta. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti Helsingin yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkoulussa.