Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basic practice 8 Cr Practice 1.8.2020 - 31.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basic practice 8 Cr Practice 1.8.2019 - 31.7.2020
Basic practice 8 Cr Practice 28.8.2018 - 31.5.2019
Perusharjoittelu: Etä ja verkko-opetus 10 Cr Course 3.11.2017 - 13.11.2017
Perusharjoittelu 10 Cr Practice 2.8.2017 - 31.5.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset suorittaville opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää voimassa olevaa opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeutta.

Prerequisites

Ennen opintojakson aloitusta opiskelija käy HOPS-keskustelun (reflektio 1 op) aikuisopetuksen vastuuhenkilön kanssa ja osallistuu harjoitteluinfoon. Lisäksi suositellaan, että opiskelija on osallistunut Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus -opintojaksolla oman opetettavan aineensa mukaiseen osuuteen (luennot ja ryhmäopetus 5 op).

Learning outcomes

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:

  1. Ohjattu perusharjoittelu 7 op
  2. Reflektio 1 op (HOPS-keskustelu)
  3. Etä- ja verkko-opetus 2 op

1) Ohjatun opetusharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • kykenee itsenäisesti suunnittelemaan tavoitteisiin perustuvan pienimuotoisen opetuskokonaisuuden ja toteuttamaan sen aikuisoppilaitoksen tai jonkin muun oppimiskontekstin tavoitteiden mukaisesti,
  • kykenee perustelemaan tekemiään didaktisia ratkaisuja.

2) Etä- ja verkko-opetusjakson suoritettuaan opiskelija osaa verkostopohjaisten oppimisympäristöjen käytön perusteet.

3) Reflektion jälkeen opiskelijalla on realistinen näkemys tulevasta harjoittelukonteksista, minkä perusteella hän voi aloittaa perusharjoittelupaikan etsimisen ja harjoittelukokonaisuuden laatimisen.

Timing

Opintojakso suoritetaan opiskelijan aikataulun mukaisesti I–IV periodien aikana.

Contents

Ennen harjoittelua opiskelijalta edellytetään osallistumista harjoitteluinfoon. Perusharjoittelun ydinaineksen muodostavat oman opetusjakson suunnittelu ja toteutus, lähiohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja harjoitteluraportin laatiminen.

Etä- ja verkko-opetuksen opintojaksossa käsitellään etä- ja verkko-opetuksen hyödyntämistä omassa opetustyössä sekä teoreettiselta kannalta että verkon sovelluksiin tutustumalla.

Completion

Itsenäinen opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä harjoitteluraportin laatiminen.

Study materials

  • Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus ja mahdollinen valmis oppimateriaali.
  • Etä- ja verkko-opetuksen osuudessa kaksi ajankohtaista tieteellistä artikkelia tai verkkolähdettä.

Assessment practices and criteria

Opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hylätty–hyväksytty–täydennettävä harjoittelun ohjaajan tekemän kirjallisen palautteen mukaisesti. Etä- ja verkko-opetuksen jakson arviointi koostuu esseestä. Arviointimenetelmänä on opettajan antama kirjallinen palaute. Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Reflektio arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Additional information

Harjoittelu suoritetaan suomeksi. Ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan suorittaa harjoittelun ruotsin kielellä.