Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 16:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille ja on tarkoitettu aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuville opiskelijoille

Ennen syventävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusharjoittelun kokonaisuus ja ainedidaktiikan kokonaisuus (sl). Lisäksi hänen tulee olla osallistunut kevään ainedidaktiikan opintojaksolle.

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: ohjattu syventävä harjoittelu ja reflektio

1) Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan tavoitteisiin perustuvan laajahkon opetuskokonaisuuden ja suhtautumaan kriittisesti omiin didaktisiin ratkaisuihinsa
  • kykenee analysoimaan erilaisia aikuisoppilaitoksia opiskelu- ja työympäristönä sekä osana yhteiskunnan koulutustehtävää
  • tunnistaa aikuisopetuksen funktioita luokkahuonekontekstia laajemmassa viitekehyksessä
  • osaa yhdistellä teoreettisten opintojen aineksia omaan harjoitteluunsa

2) Reflektion osaamistavoitteet

Reflektion suoritettuaan opiskelija

  • kykenee tarkastelemaan omaa rooliaan aikuisopettajana suhteessa opetusharjoittelulle asetettuihin tavoitteisiin (ks. yllä)

Opintojakso suoritetaan opiskelijan aikataulun mukaisesti 1.-4. periodin aikana.

Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus ja mahdollinen valmis oppimateriaali.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty-täydennettävä harjoittelun ohjaajan tekemän kirjallisen palautteen mukaisesti.

Reflektio arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Reflektiossa arvioidaan annettujen tehtävien suorittamista ja opiskelijan kykyä pohtia ja tarkastella toimimistaan opettajana ja kasvua opettajuuteen.

Itsenäinen opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä harjoitteluraportin laatiminen.