Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
17:00 - 18:00
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
08:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
08:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
08:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
08:15 - 15:45
Fri 1.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 22.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
08:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
08:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
08:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
08:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
08:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
08:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
08:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
08:15 - 15:45
Fri 13.12.2019
08:15 - 15:45

Other teaching

17.12.2019 Tue 12.15-15.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish
18.12.2019 Wed 12.15-15.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet består av tre delar: skolkännedom, grundläggande praktik med handledning och reflektion.

1) Kunskapsmål för skolkännedom

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • analysera undervisningen, skolan som verksamhetsmiljö och förstår också värdegrunden för undervisning och fostran

2) Kunskapsmål för den grundläggande undervisningspraktiken med handledning

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • sätta upp mål för sin undervisning och tillsammans med handledarna planera och förverkliga undervisning enligt utgångspunkterna i läroplanen och de egna ämnena
 • använda olika arbetsformer för undervisning och pedagogiskt motivera sina lösningar
 • använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen
 • begrunda och analysera sin egen och andras undervisning med lärarna och i grupp
 • känna igen elever med olika inlärningsstilar och beakta dem i interaktionssituationer
 • känna igen, utnyttja och bedöma olika sätt att upprätthålla arbetsro
 • beakta lärarens ansvar och etiska principer i sin undervisning
 • uppfatta skolan som en mångsidig och mångprofessionell gemenskap

3) Kunskapsmål för reflektionen

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • begrunda sin verksamhet som ämneslärare och bedöma reflektionens betydelse i lärararbetet och i integrationen av teori och praktik
 • Då de studerande anmäler sig till den grundläggande praktiken ska de krav för ämneskompetens för den grundläggande praktiken som bestämts av den egna huvudämnesfakulteten vara uppfyllda. Bristfälliga studier är ett hinder för påbörjande av praktiken.
 • Studieavsnittet genomförs samtidigt som studieavsnittet i ämnesdidaktik.

Studieavsnittet består av tre delar.

1. Skolkännedom 1 sp

2. Handledd undervisningspraktik 8 sp

3. Reflektion 1 sp

Referenslitteratur

Skolkännedomen bedöms på basis av deltagande och rapporten. Rapporten bedöms enligt skalan godkänd – underkänd.

Undervisningspraktiken med handledning bedöms enligt skalan godkänd – måste kompletteras – underkänd.

Bedömningen fokuserar på kunskapsmålen. I bedömningen lägger man också vikt på de studerandes engagemang och aktivitet. Ifall en studerande måste komplettera eller blir underkänd tillämpas verksamhetsanvisningen som skapats av övningsskolorna och Institutionen för lärarutbildning.

Reflektionen bedöms på basis av utförandet av de givna uppgifterna och de studerandes förmåga att begrunda och analysera sitt arbete som lärare och utvecklingen av den egna lärarrollen. Reflektionen bedöms med skalan godkänd – underkänd.

Helheten Grundläggande praktik bedöms med skalan godkänd – underkänd.

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 1-26.8.2019!

Ifall du missat anmälningstiden kan du kontakta utbildningsplanerare Emilia Juslin på adressen siltavuori-student@helsinki.fi.

Skriv i rubriken: ÄLU-praktik tilläggsanmälan, Emilia Juslin
Vi kan inte garantera en praktikplats för de studenter som anmäler sig efter sista anmälningsdag.

Viktiga datum (alla tillfällen är obligatoriska)
ti 24.9 kl. 10.15-11.45 Infotillfälle för studenter

(to 3.10 kl. 16.00-17.00 Infotillfälle för handledare, studenter deltar inte)
to 3.10 kl. 17.00-18.00 Infotillfälle för både handledare och studenter

28.10-15.12 (v. 44-50) Praktik i partnerskolorna. Studenterna förväntas vara på plats kl. 8-16.

Välj antingen
ti 17.12 kl. 12.15-15.45 Reflektionstillfälle, alternativ 1
eller
ons 18.12 kl. 12.15-15.45 Reflektionstillfälle, alternativ 2

Utöver dessa tillfällen tillkommer ännu två obligatoriska temaföreläsningar som meddelas i början av höstterminen.

Under praktiken krävs 100 % närvaro, både under förberedande tillfällen, själva praktiken i skolan och under reflektionstillfället. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.


Partnerskolor

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerskolor i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilken skola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Restiden till praktikskolan kan uppgå till ca 1-1,5 h per väg och resorna bekostas av studenterna. Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Partnerskolorna för ämneslärarpraktik är:

 • Helsinge skola (Vanda)
 • Helsinge gymnasium (Vanda)
 • Winellska skolan (Kyrkslätt)
 • Kyrkslätt gymnasium (Kyrkslätt)
 • Hagelstamska skolan (Grankulla)
 • Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla)
 • Mattlidens skola (Esbo)
 • Mattlidens gymnasium (Esbo)
 • Botby grundskola (Helsingfors)
 • Tölö gymnasium (Helsingfors)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till skolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare som bär det juridiska ansvaret över undervisningen och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i skolor som man själv gått eller arbetat i och i skolor där egna barn går.

Inför praktiken

 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstudenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 24.9.2019.
 • I anmälan ska du meddela i vilket ämne du ska praktisera (ditt huvudämne) och om du har ett biämne du vill praktisera i.
 • Examensstuderande (ej studenter med fristående studierätt) måste ha tillräckligt med huvudämnesstudier avklarat för att kunna delta i praktikerna. Om ditt huvudämne är biologi, geografi, matematik, fysik eller kemi gör du din praktik i två undervisningsämnen och måste därför ha tillräckligt med studiepoäng också i biämnet. Om du studerar till modersmålslärare måste du ha tillräckligt med studiepoäng i både nordiska språk och litteratur. Kontakta din hemfakultet för mera information om de studier som du ska ha avlagt.

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 24.9.2019 Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom ämneslärarutbildningen (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Delen för skolkännedom genomförs genom att de studerande under en period besöker övningsskolor och följer med undervisning. Till denna del hör också grupparbeten, olika uppgifter och en essä.

Den grundläggande undervisningspraktiken med handledning består av planering, förverkligande och utvärdering av övningstimmar, grupphandledning samt en del där skolan som gemenskap behandlas. Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor.

I reflektionen begrundar de studerande hur man växer in i läraryrket och reflekterar över sin egen undervisning självständigt och i grupp, enligt det som bestäms inom det egna ämnet.