Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.12.2019
12:15 - 15:45

Other teaching

17.12.2019 Tue 12.15-15.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish
18.12.2019 Wed 12.15-15.45
Birgit Schaffar-Kronqvist
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet består av tre delar: skolkännedom, grundläggande praktik med handledning och reflektion.

1) Kunskapsmål för skolkännedom

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • analysera undervisningen, skolan som verksamhetsmiljö och förstår också värdegrunden för undervisning och fostran

2) Kunskapsmål för den grundläggande undervisningspraktiken med handledning

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • sätta upp mål för sin undervisning och tillsammans med handledarna planera och förverkliga undervisning enligt utgångspunkterna i läroplanen och de egna ämnena
 • använda olika arbetsformer för undervisning och pedagogiskt motivera sina lösningar
 • använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen
 • begrunda och analysera sin egen och andras undervisning med lärarna och i grupp
 • känna igen elever med olika inlärningsstilar och beakta dem i interaktionssituationer
 • känna igen, utnyttja och bedöma olika sätt att upprätthålla arbetsro
 • beakta lärarens ansvar och etiska principer i sin undervisning
 • uppfatta skolan som en mångsidig och mångprofessionell gemenskap

3) Kunskapsmål för reflektionen

Efter att den grundläggande praktiken är utförd kan de studerande

 • begrunda sin verksamhet som ämneslärare och bedöma reflektionens betydelse i lärararbetet och i integrationen av teori och praktik
 • Då de studerande anmäler sig till den grundläggande praktiken ska de krav för ämneskompetens för den grundläggande praktiken som bestämts av den egna huvudämnesfakulteten vara uppfyllda. Bristfälliga studier är ett hinder för påbörjande av praktiken.
 • Studieavsnittet genomförs samtidigt som studieavsnittet i ämnesdidaktik.

Studieavsnittet består av tre delar.

1. Skolkännedom 1 sp

2. Handledd undervisningspraktik 8 sp

3. Reflektion 1 sp

Referenslitteratur

Skolkännedomen bedöms på basis av deltagande och rapporten. Rapporten bedöms enligt skalan godkänd – underkänd.

Undervisningspraktiken med handledning bedöms enligt skalan godkänd – måste kompletteras – underkänd.

Bedömningen fokuserar på kunskapsmålen. I bedömningen lägger man också vikt på de studerandes engagemang och aktivitet. Ifall en studerande måste komplettera eller blir underkänd tillämpas verksamhetsanvisningen som skapats av övningsskolorna och Institutionen för lärarutbildning.

Reflektionen bedöms på basis av utförandet av de givna uppgifterna och de studerandes förmåga att begrunda och analysera sitt arbete som lärare och utvecklingen av den egna lärarrollen. Reflektionen bedöms med skalan godkänd – underkänd.

Helheten Grundläggande praktik bedöms med skalan godkänd – underkänd.

Delen för skolkännedom genomförs genom att de studerande under en period besöker övningsskolor och följer med undervisning. Till denna del hör också grupparbeten, olika uppgifter och en essä.

Den grundläggande undervisningspraktiken med handledning består av planering, förverkligande och utvärdering av övningstimmar, grupphandledning samt en del där skolan som gemenskap behandlas. Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor.

I reflektionen begrundar de studerande hur man växer in i läraryrket och reflekterar över sin egen undervisning självständigt och i grupp, enligt det som bestäms inom det egna ämnet.