Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2018 at 09:00 - 7.1.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 20.2.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.2.2019
17:00 - 18:00
Thu 28.2.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.3.2019
08:15 - 15:45
Tue 19.3.2019
08:15 - 15:45
Wed 20.3.2019
08:15 - 15:45
Thu 21.3.2019
08:15 - 15:45
Fri 22.3.2019
08:15 - 15:45
Mon 25.3.2019
08:15 - 15:45
Tue 26.3.2019
08:15 - 15:45
Wed 27.3.2019
08:15 - 15:45
Thu 28.3.2019
08:15 - 15:45
Fri 29.3.2019
08:15 - 15:45
Mon 1.4.2019
08:15 - 15:45
Tue 2.4.2019
08:15 - 15:45
Wed 3.4.2019
08:15 - 15:45
Thu 4.4.2019
08:15 - 15:45
Fri 5.4.2019
08:15 - 15:45
Mon 8.4.2019
08:15 - 15:45
Tue 9.4.2019
08:15 - 15:45
Wed 10.4.2019
08:15 - 15:45
Thu 11.4.2019
08:15 - 15:45
Fri 12.4.2019
08:15 - 15:45
Mon 15.4.2019
08:15 - 15:45
Tue 16.4.2019
08:15 - 15:45
Wed 17.4.2019
08:15 - 15:45
Thu 25.4.2019
08:15 - 15:45
Fri 26.4.2019
08:15 - 15:45
Mon 29.4.2019
08:15 - 15:45
Tue 30.4.2019
08:15 - 15:45
Thu 2.5.2019
08:15 - 15:45
Fri 3.5.2019
08:15 - 15:45
Mon 6.5.2019
08:15 - 15:45
Tue 7.5.2019
08:15 - 15:45
Wed 8.5.2019
08:15 - 15:45
Thu 9.5.2019
08:15 - 15:45
Fri 10.5.2019
08:15 - 15:45
Mon 13.5.2019
08:15 - 15:45
Tue 14.5.2019
08:15 - 15:45
Wed 15.5.2019
08:15 - 15:45

Other teaching

16.05. - 16.05.2019 Thu 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish

Description

Innan den fördjupade praktiken ska studenten ha genomfört helheten grundläggande praktik och helheten ämnesdidaktik (höstterminen).

Studieavsnittet utgörs av två delar: handledd fördjupad praktik och reflektion

1) Kunskapsmål för handledd undervisningspraktik

Studenten kan

 • planera, genomföra och utvärdera sin undervisning självständigt med beaktande av behoven och målen hos olika elever och elevgrupper samt undervisningsplanens och läroämnenas karaktär
 • utnyttja informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärandet och en del av mångsidiga inlärningsmiljöer
 • beakta mångvetenskapliga inlärningshelheter vid planering och genomförande av undervisningen
 • analysera och utvärdera resultaten av sin undervisning samt utgående från detta skapa sin egen läraridentitet och pedagogiska lösningar
 • se läraren som en del av en multiprofessionell arbetsgemenskap och samarbetspartner för olika intressentgrupper
 • beakta forskningsrön och upprätthållande och utveckling av sin yrkeskunskap i sin undervisning
 • agera professionellt, etiskt och i enlighet med lagstiftningen inom undervisningsbranschen
 • i en mångkulturell och pluralistisk miljö
 • se utveckling av skolan och undervisningen som en del av sin identitet som ämneslärare

2) Kunskapsmål för reflektionen

Studenten förstår

 • betydelsen av reflektion i arbetet som lärare samt vid integrering av teori och praktik

Vid anmälan till fördjupad praktik ska studenten uppfylla gränsen för ämneskompetens för fördjupad praktik som fastställts av den egna huvudämnesfakulteten. Bristfälliga studier utgör ett hinder för praktik.

Studieavsnittet utgörs av två delar.

1. Handledd undervisningspraktik 9 sp

2. Reflektion 1 sp

Rekommenderad litteratur

 1. Handledd undervisningspraktik

Referenslitteratur

2. Reflektion

Tillämpliga artiklar eller annan litteratur enligt överenskommelse, högst 50 sidor

Den handledda undervisningspraktiken bedöms enligt skalan godkänd–bör kompletteras–underkänd.

Bedömningen är inriktad på kunskapsmålen. Vid bedömningen fäster man även uppmärksamhet vid studentens engagemang och aktivitet. Om vitsordet är ”bör kompletteras” eller ”underkänd” tillämpas anvisningen som utarbetats av universitets övningsskolor och lärarutbildningsinstitutionen.

Reflektionen bedöms enligt skalan godkänd–underkänd. Reflektionen bedöms utgående från utförandet av de tilldelade uppgifterna och studentens förmåga att överväga och granska sitt eget agerande och sin utveckling som lärare.

Helheten fördjupad praktik bedöms enligt skalan godkänd–underkänd.

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 12.12.2018-7.1.2019!

Ifall du missat anmälningstiden kan du kontakta utbildningsplanerare Emilia Juslin på adressen siltavuori-student@helsinki.fi

Skriv i rubriken: ÄLU-praktik tilläggsanmälan, Emilia Juslin

Viktiga datum (alla tillfällen är obligatoriska)

ons 20.2 kl. 12.15-13.45 Infotillfälle för studenter

(ons 27.2 kl. 16.00-17.00 Infotillfälle för handledare, studenter deltar inte)
ons 27.2 kl. 17.00-18.00 Infotillfälle för både handledare och studenter

to 28.2 kl. 14.15-15.45 Temaföreläsning

ons 13.3 kl. 14.15-15.45 Temaföreläsning

18.3-15.5 (v. 12-20) Praktik i partnerskolorna. Studenterna förväntas vara på plats kl. 8-16. OBS! Påsklov 18-24.4.

to 16.5 kl. 10.15-13.45 Reflektionstillfälle

Under praktiken krävs 100 % närvaro. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.


Partnerskolor

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerskolor i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilken skola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Resorna till och från partnerskolorna bekostas av studenterna. Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Den fördjupade praktiken utförs främst i åk 7-9.

Partnerskolorna för ämneslärarpraktik är:

 • Helsinge skola (Vanda)
 • Helsinge gymnasium (Vanda)
 • Winellska skolan (Kyrkslätt)
 • Kyrkslätt gymnasium (Kyrkslätt)
 • Hagelstamska skolan (Grankulla)
 • Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla)
 • Mattlidens skola (Esbo)
 • Mattlidens gymnasium (Esbo)
 • Botby grundskola (Helsingfors)
 • Tölö gymnasium (Helsingfors)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till skolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare som bär det juridiska ansvaret över undervisningen och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i skolor som man själv gått eller arbetat i och i skolor där egna barn går.

Inför praktiken

 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstudenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 20.2.2019
 • OBS! Ifall du avlagt grundläggande praktik under hösten 2018 behöver du inte visa upp strafferegisterutdraget igen.
 • I anmälan ska du meddela i vilket ämne du ska praktisera (ditt huvudämne) och om du har ett biämne du vill praktisera i.
 • Examensstuderande (ej studenter med fristående studierätt) måste ha tillräckligt med huvudämnesstudier avklarat för att kunna delta i praktikerna. Om ditt huvudämne är biologi, geografi, matematik, fysik eller kemi gör du din praktik i två undervisningsämnen och måste därför ha tillräckligt med studiepoäng också i biämnet. Om du studerar till modersmålslärare måste du ha tillräckligt med studiepoäng i både nordiska språk och litteratur. Kontakta din hemfakultet för mera information om de studier som du ska ha avlagt.

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 20.2.2019.

OBS! Ifall du avlagt grundläggande praktik under hösten 2018 behöver du inte visa upp strafferegisterutdraget igen.

Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom ämneslärarutbildningen (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Den handledda praktiken utgörs av planering, genomförande och utvärdering av övningslektioner, grupphandledning samt ett seminarium med temat skolan som gemenskap. Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor.

Vid reflektionen fördjupar sig studenten i utvecklingen av sin lärarroll och reflekterar självständigt och i grupp över sin egen undervisning i ämnesgrupper på ett överenskommet sätt.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför pedagogiska studier för lärare.