Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 14.5.2020
12:15 - 15:45

Other teaching

14.05.2020 Thu 12.15-15.45
Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish
11.03.2020 Wed 14.00-15.00
Teaching language: Swedish

Description

Innan den fördjupade praktiken ska studenten ha genomfört helheten grundläggande praktik och helheten ämnesdidaktik (höstterminen).

Studieavsnittet utgörs av två delar: handledd fördjupad praktik och reflektion

1) Kunskapsmål för handledd undervisningspraktik

Studenten kan

 • planera, genomföra och utvärdera sin undervisning självständigt med beaktande av behoven och målen hos olika elever och elevgrupper samt undervisningsplanens och läroämnenas karaktär
 • utnyttja informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärandet och en del av mångsidiga inlärningsmiljöer
 • beakta mångvetenskapliga inlärningshelheter vid planering och genomförande av undervisningen
 • analysera och utvärdera resultaten av sin undervisning samt utgående från detta skapa sin egen läraridentitet och pedagogiska lösningar
 • se läraren som en del av en multiprofessionell arbetsgemenskap och samarbetspartner för olika intressentgrupper
 • beakta forskningsrön och upprätthållande och utveckling av sin yrkeskunskap i sin undervisning
 • agera professionellt, etiskt och i enlighet med lagstiftningen inom undervisningsbranschen
 • i en mångkulturell och pluralistisk miljö
 • se utveckling av skolan och undervisningen som en del av sin identitet som ämneslärare

2) Kunskapsmål för reflektionen

Studenten förstår

 • betydelsen av reflektion i arbetet som lärare samt vid integrering av teori och praktik

Vid anmälan till fördjupad praktik ska studenten uppfylla gränsen för ämneskompetens för fördjupad praktik som fastställts av den egna huvudämnesfakulteten. Bristfälliga studier utgör ett hinder för praktik.

Studieavsnittet utgörs av två delar.

1. Handledd undervisningspraktik 9 sp

2. Reflektion 1 sp

Rekommenderad litteratur

 1. Handledd undervisningspraktik

Referenslitteratur

2. Reflektion

Tillämpliga artiklar eller annan litteratur enligt överenskommelse, högst 50 sidor

Den handledda undervisningspraktiken bedöms enligt skalan godkänd–bör kompletteras–underkänd.

Bedömningen är inriktad på kunskapsmålen. Vid bedömningen fäster man även uppmärksamhet vid studentens engagemang och aktivitet. Om vitsordet är ”bör kompletteras” eller ”underkänd” tillämpas anvisningen som utarbetats av universitets övningsskolor och lärarutbildningsinstitutionen.

Reflektionen bedöms enligt skalan godkänd–underkänd. Reflektionen bedöms utgående från utförandet av de tilldelade uppgifterna och studentens förmåga att överväga och granska sitt eget agerande och sin utveckling som lärare.

Helheten fördjupad praktik bedöms enligt skalan godkänd–underkänd.

Den handledda praktiken utgörs av planering, genomförande och utvärdering av övningslektioner, grupphandledning samt ett seminarium med temat skolan som gemenskap. Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor.

Vid reflektionen fördjupar sig studenten i utvecklingen av sin lärarroll och reflekterar självständigt och i grupp över sin egen undervisning i ämnesgrupper på ett överenskommet sätt.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför pedagogiska studier för lärare.