Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 11.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
15:15 - 17:15

Description

Opintojakso on pakollinen proviisorin koulutusohjelmassa.

Opintojaksolle osallistuvilla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot: Kemian perusteet (55395), Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (590167), Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanisen kemian perusteet (590395) tai Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa I (590171), Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I (590355) ja II (590356), Farmaseuttinen kemia (590006) sekä Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet (Y130A).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella analyyttisen menetelmän kokonaisuudessaan näytteen esikäsittelystä tulosten kvantitointiin ja menetelmän validointiin huomioiden analysoitavan lääkeaineen rakenteen ja näytematriisin. Opiskelija osaa selittää käsiteltyjen instrumenttianalytiikan menetelmien taustateoriat ja laitteistojen toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa perustella käsiteltyjen analyyttisten menetelmien soveltuvuudet ja rajoitukset ja siten valita sopivan analyyttisen menetelmän käsillä olevan analyyttisen ongelman ratkaisemiseksi. Opiskelija tunnistaa tieteellisissä artikkeleissa käytettyjä tilastollisia menetelmiä, osaa tulkita testien tuloksia ja ymmärtää niiden valintaan liittyviä seikkoja.

Yksityiskohtaiset osaamistavoitteet aihealueittain annetaan kurssin oppimisalustalla.

Proviisorin koulutusohjelma, suositellaan suoritettavaksi farmasian opintojen 4. lukuvuotena.

Kurssilla käsitellään mm. näytteen esikäsittelyä, kromatografista erotusta sekä detektointia. Kurssilla käsitellään menetelmistä keskeisimmät esikäsittelymenetelmät, kuten kiinteäfaasiuutto (SPE) sekä neste-nesteuutto (LLE), kromatografiset menetelmät, kuten ohutkerroskromatografia (TLC), korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) sekä kaasukromatografia (GC), kapillaarielektroforeettiset menetelmät sekä spektrofotometriset menetelmät, kuten UV-Vis ja fluoresenssi. Lisäksi käsitellään kvantitoinnin kriteerejä, menetelmän validointia sekä hyvän laboratoriokäytännön periaatteita. Kurssi antaa perusvalmiudet analyyttisten menetelmien kehittämiseksi ja käytännön analyysien toteuttamiseksi. Kurssilla käsitellään myös tilastollisen testin valintaan liittyvät tekijät, tilastollisen testauksen terminologia (p-arvo, merkitsevyystaso, hypoteesit, parametrinen vs. ei-parametrinen, liberaali vs. konservatiivinen, voimakas vs. heikko ym.), tärkeimpien parametristen testien (t-testit, varianssianalyysi) periaatteet sekä lääketieteessä käytetyt todennäköisyysluvut. Tilastollinen tarkastelu sisältää lakuharjoituksia ja kertauksen SPSS-tilasto-ohjelman käytöstä.

Oppimateriaali

Hansen, S.H., Pedersen-Bjergaard, S. ja Rasmussen, K.E. (2012). Introduction to pharmaceutical chemical analysis, Wiley, UK

Oheismateriaalina soveltuvin osin mm.

tieteelliset artikkelit

Watson, D.G. (2012). Pharmaceutical analysis. A Textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists, Churchill Livingstone, Edinburgh, UK tai vanhempi painos

Riekkola, M.-L. ja Hyötyläinen, T. (2002). Kolonnikromatografia ja kapillaarielektromigraatiotekniikat, Analyyttisen kemian laboratorio, Helsinki

Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wallén, E., Vuorensola, K., Wikberg, T. ja Lindeke, B. (2013). Farmaseuttisen kemian perusteet, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Kuopio

Muu materiaali kuvataan opintojakson oppimisalustalla.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu analytiikan tenttiin (80%) sekä tilasto-osuuden Moodle-tenttiin (20 %).

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi.

Korvaa kurssin 590218 Analytiikan perusteet 4 op.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, https://moodle.helsinki.fi

Analytiikka: Luento-opetus (12 2h luentoa) sekä tentti

Tilastotiede: luennot (12 h), laskuharjoitusten itsenäinen suorittaminen ja laskuharjoitusten palautetilaisuus (2 h).

Itsenäinen opiskelu (98 h). Ohjattuun työskentelyyn ja luennoille osallistuminen on vapaaehtoista, laskuharjoitusten palautetilaisuuteen osallistuminen on pakollista.

Analytiikka: Risto Kostiainen ja Jukka Saarinen, farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto

Tilastotiede: Yliopistonlehtori Petteri Piepponen, farmakologian ja lääkehoidon osasto, petteri.piepponen@helsinki.fi