Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.10.2017 at 12:00 - 15.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
14:15 - 16:00
Wed 17.1.2018
10:15 - 12:00
Thu 18.1.2018
12:15 - 14:00
Mon 22.1.2018
14:15 - 16:00
Wed 24.1.2018
10:15 - 12:00
Thu 25.1.2018
12:15 - 14:00
Mon 29.1.2018
14:15 - 16:00
Thu 1.2.2018
12:15 - 14:00
Fri 2.2.2018
10:15 - 12:00
Mon 5.2.2018
14:15 - 16:00
Wed 7.2.2018
12:15 - 14:00
Thu 8.2.2018
12:15 - 14:00
Mon 12.2.2018
14:15 - 16:00
Thu 15.2.2018
12:15 - 14:00
Fri 16.2.2018
10:15 - 12:00
Mon 19.2.2018
14:15 - 16:00
Thu 22.2.2018
12:15 - 14:00
Mon 26.2.2018
12:15 - 14:00
Mon 26.2.2018
14:15 - 16:00
Thu 1.3.2018
12:15 - 14:00

Description

Proviisoriopiskelijat, jatko-opiskelijat. Opintojakso erityisesti biofarmasian pääaineopiskelijoille. Soveltuu aiheesta kiinnostuneille syventäviä opintojaan suorittaville.

Opiskelija tunnistaa farmakokinetiikan tilamallit, osaa kuvata tärkeimmät famakokineettiset parametrit ja ymmärtää niiden yhteyden fysiologisiin tekijöihin. Opiskelija osaa kuvata ja laskea imeytymiseen, metaboliaan, jakautumiseen ja erittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tietämystä tarvitaan sekä uusien lääkeaineiden ja lääkevalmisteiden kehitystyössä, että lääkkeiden käyttöön liittyvässä neuvonnassa.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. ja 5. lukuvuosi.

Opintojakso syventää tietämystä farmakokinetiikan käsitteistä sekä farmakokinetiikan, farmakodynamiikan ja fysiologisten tekijöiden välisistä yhteyksistä. Oppijaksolla perehdytään erityisesti tunnuslukujen merkitykseen ja farmakokineettisiin laskuihin. Kineettisten ja dynaamisten tekijöiden kliinistä merkitystä arvioidaan. Opiskelija osaa ratkaista annetun datan pohjalta farmakokineettisiä tunnuslukuja laskien ja tietokoneavusteisesti ja ymmärtää niiden merkityksen. Kurssilla harjoitellaan simulaatiomallien rakentamista ja käyttöä sekä tietokoneavusteista farmakokineettisten parametrien ratkaisemista.

Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications, M. Rowland ja T.N. Tozer, 2010 (soveltuvin osin) ja luentomateriaali. Oppikirja on välttämätön kurssilla.

Asteikolla 0-5. Kuulustelussa arvioidaan teoria ja laskut erikseen, joista molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi saada loppuarvosanan.

Luennot (14 h), työpajat (10 h), tietokoneharjoitukset (4 h), itsenäisesti suoritettavat laskuharjoitukset (36 h) ja tentti (4 h). Luennot ja työpajat ovat englanniksi, jos kurssilla on ulkomaisia opiskelijoita. Loppukuulustelu sisältää teoriakysymyksiä ja farmakokineettisiä laskuja.