Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 16.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.9.2019
12:00 - 14:00
Mon 23.9.2019
08:00 - 10:00
Tue 24.9.2019
12:00 - 14:00
Mon 21.10.2019
09:00 - 13:00
Mon 18.11.2019
12:00 - 14:00
Wed 20.11.2019
10:00 - 12:00
Mon 2.12.2019
09:00 - 10:00

Description

Proviisorin koulutusohjelman opintojakso. Erityisesti biofarmasian opintosuunnan opiskelijoille.

Farmakokinetiikan jatkokurssi ja Fysikaalinen farmasia (tai Biofysikaalinen farmasia)

Harjoitustöiden tavoitteena on oppia ymmärtämään biofarmasiassa käytössä olevia yleisimpiä tutkimusmenetelmiä ja soveltaa näitä käytännön tutkimustyöhön. Harjoitustyöt valmistavat tutkimustulosten ja virhelähteiden analyyttiseen tarkasteluun ja raportointiin.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. ja 5. lukuvuosi.

Harjoitustyöt sisältävät seuraavat neljä jaksoa:

  1. In silico mallitustyö: Rakennetaan farmakokineettisiä malleja Stella-ohjelmalla. Farmakokineettiseen malliin yhdistetään molekyylirakenteen perusteella ratkaistuja parametrejä, in vitro permeaatio- ja liukoisuus arvoja ja lääkkeen systeemikinetiikkaa kuvaavia parametrejä. Malleja hyödynnetään farmakokineettisiin simulaatioihin.
    In vitro solutyö:
    Kasvatetaan yksi solukerros filtterin päälle, ja tutkitaan lääkeaineiden läpäisevyys kahteen suuntaan solukerroksen läpi. Määritetään tutkittavat lääkeaineet HPLC-analytiikan avulla. Lasketaan lääkeaineelle permeaatio nopeusvakio.
  2. Dissoluutiokoe: Dissoluutiokokeita tehdään farmaseuttisessa tutkimuksessa nykyään rutiininomaisesti. Näillä kokeilla on usein pyrkimys luoda farmakokineettisiä in vitro-in vivo korrelaatioita (IVIVC). Tässä harjoitustyössä opiskelijat suunnittelevat oman dissoluutiokokeen ja toteuttavat sen suunnitelmansa pohjalta.
  3. In vivo humaanikinetiikkatyö: Tutkitaan kahden rinnakkaisen valmisteen biologista hyväksikäytettävyyttä. Määritetään sylkinäytteistä lääkeaineen pitoisuus, ja lasketaan farmakokineettiset parametrit. Testataan lääkevalmisteiden biologinen samanarvoisuus.

Harjoitustyöohjeet ja niihin liittyvä oheismateriaali

Arvioidaan asteikolla 0-5

Ks. PROV-302 Biofarmasian jatkokurssi, luennot

Ei korvattavissa.

Kustakin harjoitustyöstä kirjoitetaan lyhyt raportti, jossa käytetyt menetelmät ja saadut tulokset on esitetty selkeästi. Tämän jälkeen harjoitustyö kokonaisuudesta kirjoitetaan joko raportin tai julkaisun muodossa yhteenveto, joka arvostellaan.