Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Organic chemistry in molecular biosciences and pharmacy B 5 Cr Examination 19.10.2020 - 19.10.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa B 5 Cr Lecture Course 15.1.2020 - 29.4.2020
Organic chemistry in molecular biosciences and pharmacy B 5 Cr Examination 22.10.2019 - 22.10.2019
Organic chemistry in molecular biosciences and pharmacy B 5 Cr Examination 7.6.2019 - 7.6.2019
Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa B 5 Cr Lecture Course 16.1.2019 - 25.4.2019
Organic chemistry in molecular biosciences and pharmacy B 5 Cr Examination 23.10.2018 - 23.10.2018
Organic chemistry in molecular biosciences and pharmacy B 5 Cr Summer Examination 21.8.2018 - 21.8.2018
Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa B 5 Cr Lecture Course 17.1.2018 - 7.5.2018

Target group

Molekyylibiotieteiden ja farmasian opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Prerequisites

Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302) tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Kurssi syventää ja täydentää kurssin FARM-302 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A aikana opittuja ja omaksuttuja orgaanisen kemian aiheita.

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt organometalliyhdisteiden kemiaan, alfa-hiilen reaktioihin, aromaattisten karbo- ja heterosyklisten yhdisteiden reaktioihin, radikaalireaktioihin, toisiintumisreaktioihin ja hapetus-pelkistysreaktioihin. Lisäksi opiskelija on syventänyt osaamistaan elektronien delokalisoitumisen vaikutuksesta kemiallisten yhdisteiden rakenteeseen, happamuuteen ja reaktiivisuuteen. Opiskelija osaa orgaanisten yhdisteiden synteesisuunnittelun perusteet, hallitsee synteettisesti mielekkäitä ja käyttökelpoisia reaktioita sekä osaa soveltaa niitä uusien yhdisteiden valmistamiseen.

Kurssin yksityiskohtaiset osaamistavoitteet ovat Moodlessa.

Timing

Ensimmäisen ja neljännen opiskeluvuoden 3. ja 4. periodi. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti farmaseutti- ja/tai proviisoriopintojen alussa, koska kurssin tiedoista ja taidoista on hyötyä myös muissa opinnoissa.

Contents

• organometalliyhdisteiden kemia
• alfa-hiilen reaktiot
• karbo- ja heterosyklisten yhdisteiden kemialliset ominaisuudet ja reaktiot
• elektronien delokalisoitumisen vaikutus kemiallisten yhdisteiden rakenteeseen, happamuuteen ja reaktiivisuuteen
• radikaalireaktiot
• pii-sidokset syntetiikassa
• perisykliset reaktiot
• pelkistyminen ja synteettisesti mielekkäät pelkistysreaktiot
• hapettuminen ja synteettisesti mielekkäät hapetusreaktiot
• orgaanisten synteesien suunnittelu

Activities and teaching methods in support of learning

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä

https://moodle.helsinki.fi

Study materials

• P. Y. Bruice, Organic Chemistry, 8. painos, Pearson, 2016, ISBN1292160349
tai vaihtoehtoisesti
• J. Clayden, N. Greeves & S. Warren, Organic Chemistry, 2. painos, Oxford University Press, 2012, ISBN 0199270295

Kummatkin kirjat ovat luettavissa e-kirjana osoitteessa https://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/ Kirjojen eri painosten luvut ja kappaleet on ilmoitettu tarkemmin Moodlessa.

Assessment practices and criteria

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu itsenäisesti tehtävän kirjallisen työn vertais- ja opettaja-arviointiin. Menestyksekäs ennakkotehtävistä suoriutuminen korottaa kurssiarvosanaa yhden yksikön verran.

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 590173 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa III 3 op.

Completion methods

Ennen luennolle saapumista moodleen palautetut ennakkotehtävät (3 ennakkotehtävää luentokertaa kohti eli yhteensä 42 ennakkotehtävää). Aktivoivat luennot (14 h) ja tuntitehtävät (14 h). Omatoiminen opiskelu (n. 100 h). Opetus jakautuu kahdelle jaksolle yhteensä 14 viikon aikana siten, että jokainen viikko noudattaa seuraava vakio-ohjelmaa, jossa seuraavan viikon tehtävänanto annetaan heti edellisen viikon luennon jälkeen:

maanantaisin/tiistaisin omatoimista opiskelua (3-4 h);
keskiviikkoisin yhteensä 14 aktivoivaa luentoa (14 × 1 h) ja 14 tuntitehtäväkertaa (tuntitehtäviä on yhteensä 14 x 3 eli 42 kpl; 14 x 1 h);
torstaisin/perjantaisin omatoimista opiskelua (3-4 h)

Viikko aloitetaan omatoimisesti luettavilla oppikirjan kappaleilla ja luentoihin liittyvillä ennakkotehtävillä (14 × 3 kpl = 42 kpl).

Omatoimisen opiskelun tukena on yksi viikoittainen aktivoiva luento, joka rakentuu omatoimisessa opiskelussa ja ennakkotehtävissä esille tulleiden kysymysten ja ongelmien ympärille. Luennon jälkeinen tunti käytetään tuntitehtävien ratkaisuun pienryhmissä.

Kurssin aikana itsenäisesti tehtävä kirjallinen työ koostuu yhden lääkeaineen ja yhden luonnonaineen kemiallisen synteesin tarkastelusta eli retrosynteesistä, synteesisuunnittelusta, reagenssien valinnasta, käytettävien reaktioiden stereokemiallisesta ja mekanistisesta tarkastelusta sekä mahdollisesta vaihtoehtoisten synteesireittien analyysistä.

Osallistuminen järjestettyyn opetukseen on vapaaehtoista. Kurssin voi suorittaa myös loppukuulustelulla, josta pitää sopia erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa.