Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.10.2018 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 20.8.2019
10:15 - 12:15

Description

Proviisorin koulutusohjelmassa valinnainen syventävien opintojen opintojakso.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää metabolian (biotransformaation) ja siinä tapahtuvan vaihtelun vaikutukset lääkeaineen farmakokinetiikkaan. Opiskelija tuntee keskeisimmät lääkeainemetaboliaan osallistuvat entsyymiperheet ja tyypillisimmät niiden välittämät reaktiot. Opiskelija ymmärtää metaboloivien entsyymien roolin lääkeaineen jakautumisessa ja mahdollisissa lääke-lääke-yhteisvaikutuksissa. Lisäksi opiskelijalla on näkemys lääkeaineen rakenteen yhteydestä sen metaboliaprofiiliin sekä tärkeimmistä metaboliatutkimuksessa käytetyistä in vitro -analyysimenetelmistä.

Kurssi soveltuu neljännen-viidennen vuoden opintoihin opiskelijoille, joilla on riittävät orgaanisen kemian ja analytiikan perustiedot. Luennoidaan vuosittain, periodit III-IV.

Luentokurssin tavoitteena on antaa peruskäsitys lääkeaineiden metaboliasta (biotransformaatiosta) sekä tärkeimmistä in vitro -menetelmistä, joita käytetään lääkeainemetaboliatutkimuksissa. Täydentävien esimerkkien avulla tarkastellaan lääkeaineiden metaboliareaktioita sekä tutkimusmenetelmien soveltuvuutta erilaisten tutkimuskysymysten ja -ongelmien ratkaisemiseen. Luennot kattavat mm. seuraavat aiheet:

  • Metaboliatutkimus osana prekliinistä lääkkeenkehitystä (ADMET)
  • Metabolian merkityslääkeaineen jakautumisessa ja kulkeutumisessa elimistössä
  • Metabolian merkitys lääkeaineen tehon ja turvallisuuden (tai toksisuuden) kannalta
  • Perustietoa faasin I –hapetusreaktioita katalysoivasta sytokromi P450 (CYP) –entsyymiperheestä,konjugaatioreaktioita katalysoivista entsyymiperheistä (mm. UGT, SULT) sekä transportterientsyymeistä ja näiden entsyymien välittämistä funktionalisointi- ja konjugaatioreaktioista
  • Tärkeimmät in vitro -matriisit ja -analyysitekniikat metaboliatutkimuksessa
  • Lääke-lääke yhteisvaikutusten ennustaminen in vitro -menetelmillä
  • Lajien ja yksilöiden väliset erot lääkeainemetaboliassa
  • Metabolian merkitys lääkeaineiden ympäristöriskin arvioinnissa

Ensisijaisesti opintojakson aikana jaettava materiaali.

Taustalukemisena:
P. Anzenbacher & U.M. Zanger, Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics, Wiley-VCH, 2012 (Osa 1). Saatavilla e-kirjana.
M.D. Coleman, Human Drug Metabolism: An Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd 2010. Saatavilla e-kirjana.

Arviointi asteikolla 0-5

Opintojakso sisältää 40 h luentoja sekä loppukuulustelun.