Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.9.2019 at 09:00 - 15.12.2019 at 23:59

Description

Valinnainen opinotjakso farmaseutti- ja proviisoriopiskelijoille

Opintojakson voi sisällyttää Kliinisen farmasian opintopolkuun farmaseutin valinnaisissa opinnoissa tai proviisorin syventävien opintojen sosiaalifarmasian opintosuuntaan.

Ensimmäisen vuoden farmasian opinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kirjallisuuskatsauksensa aihealueeseen liittyvän keskeisen tutkimuksen ja pystyy hahmottamaan siitä tutkimuslinjoja
- tuntee aihealueen keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
- osaa etsiä, lukea ja arvioida järjestelmällisesti kliiniseen farmasiaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- tuntee kliinisen farmasian kannalta keskeiset tietokannat, julkaisusarjat ja muut tietolähteet
- osaa tuottaa tieteellistä tekstiä lähdemateriaaliin perustuen
- tuntee tieteellisen artikkelin rakenteen ja osaa soveltaa tätä tietoa kirjallisuuskatsauksen laatimisessa

Sovitaan erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa

Opintojaksolla laaditaan yksilö- tai paritehtävänä systemaattiseen tiedonhakuun perustuva kirjallisuuskatsaus kurssin vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavasta aiheesta.
- kirjallisuuskatsauksen aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
- järjestelmällisen tiedonhaun perusperiaatteet
- kliinisen farmasian keskeiset tietokannat ja muut tietolähteet
- tieteellisen artikkelin rakenne ja lukutaito
- tieteellisen tiedon kriittinen arviointi
- tieteellisen artikkelin kirjoittaminen

Higgins J, Green S. (toim.) Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collaboration, 2011. Internetissä: http://handbook.cochrane.org/

Jesson K, Lacey, Fiona M. How to do (or not to do) a critical literature review. Pharmacy Education 6 (2): 139-148, 2006

Mäkelä M, Kaila M, Lampe K, Teikari M. (toim.) Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Kustannus oy Duodecim 2007

Dosiksen kirjoitusohjeet. Internetissä: www.farmasialiitto.fi

Arvosana perustuu loppuraporttiin, joka arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Contact person: University lecturer, PhD Marika Pohjanoksa-Mäntylä (marika.pohjanoksa@helsinki.fi)

For example, a systematic literature review or other literature review which will be done (or assist in doing) in a research group.

The credits will be defined individually (5-10 credits).

As introduction to method the following The Johns Hopkins University MOOC course is used: Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis (1 credit)