Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.10.2019
09:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 16:45
Fri 18.10.2019
14:15 - 16:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 15:00

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Psykologian perusopinnot 25 op suoritettu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata minkälaisista työtehtävistä psykologin työnkuva voi rakentua erilaisissa työpaikoissa
 • osaa kuvata mikä on psykologin ammatillinen rooli ja merkitys suhteessa muihin työyhteisön ammatteihin
  • psykologin rooli moniammatillisessa tiimissä tai yhteistyöverkostossa
  • psykologin työtehtävien merkitys asiakkaan hoitokokonaisuuden näkökulmasta
 • tuntee erilaisia urapolkuja psykologian maisteriopintojen jälkeen (esim. erikoispsykologikoulutus, tohtoriopinnot, psykoterapiaopinnot, psykologi yrittäjänä)
 • osaa havainnoida ja reflektoida oman ammatillisen osaamisen, kiinnostuksen ja ammatti-identiteetin elementtejä

Kandiopintojen toinen opiskeluvuosi.

Opiskelija tutustuu psykologin työhön aidossa kliinisessä tai muussa työympäristössä kahden työviikon ajan. Tutustumisjakson tulee sisältää monipuolisesti tutustumista psykologin työn ja/tai asiakkaan tutkimus- ja hoitojakson eri osa-alueisiin. Varsinaista psykologin työtä tähän jaksoon ei sisälly. Pääsääntöisesti opiskelijoiden tutustumispaikat tulevat kliinisistä työympäristöistä yhteistyösopimusten puitteissa. Myös muut psykologin työympäristöt ovat mahdollisia ja opiskelija voi tiedustella sellaista tutustumispaikakseen myös itse. Ennen tutustumisjaksolle menoaan opiskelijan tulee kuitenkin varmistaa opintojakson vastuuopettajalta työn soveltuvuus työelämäjakson tutustumispaikaksi ja sopia vastuukysymyksistä tutustumispaikan kanssa. Tutustumisjakson lisäksi opintojakso sisältää kolme seminaaritapaamista ja kirjallisen työn.

Opintojakson aihesisällöt:

 • psykologin työnkuva, työtehtävät, ammatillinen rooli suhteessa muihin työntekijöihin ja asiakkaan hoitopolun kokonaisuuteen
 • psykologin vuorovaikutus ja kommunikointi asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
 • opintojakson aikana psykologin työssä esiin tuleva valinnainen erityiskysymys
 • oman osaamisen arviointi ja ammatti-identiteetti
 • psykologin urapolkumahdollisuudet

Suorituksen edellytyksenä on läsnäolo seminaareissa, hyväksytysti laaditun kirjallisen työn palauttaminen ja opintojakson vastuuopettajalle toimitettu tutustumispaikan psykologin allekirjoittama todistus, johon on kirjattu tutustumisjakson ajankohta, paikka ja lyhyt kuvaus sisällöstä.

 • Tutkimusartikkelit, jotka liittyvät työelämäjakson sovellusalaan tai johonkin jakson aikana opiskelijan kohtaamaan psykologin työn erityiskysymykseen
 • Psykologin ammatillinen tietopaketti.
 • Muu opintojakson aikana suositeltava oheislukemisto.

Opiskelijan toiminta

 • Tutustumisjakson aikana
  • psykologin työn havainnointi kahden kokonaisen työviikon ajan aidossa työympäristössä
  • ainakin kahden eri asiakkaan tapaamisen seuraaminen
  • ainakin kahden erityyppisen asiakastapaamisen seuraaminen (esimerkiksi tutkimus/palaute/tukikeskustelu/interventio)
  • työryhmän moniammatillisten palavereiden seuraaminen
  • soveltuvaan tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja erikseen sovittavat teemalliset sisällöt
  • psykologin haastattelu opintojakson oppimistavoitteiden näkökulmasta
  • ammattieettisiin suosituksiin tutustuminen
 • Muun opintojakson aikana
  • seminaareihin osallistuminen ja reflektoivat ryhmäkeskustelut
  • kirjallinen työ, jossa opiskelija kuvaa tutustumisjakson sisältöä, psykologin toimenkuvaa ja roolia suhteessa muihin työntekijöihin ja asiakkaan hoitokokonaisuuteen, valinnaista erityiskysymystä, sekä työelämäjakson ja urapolkuseminaarin merkitystä oman ammatillisen osaamisen ja identiteetin kehittymiselle (tarkemmat ohjeet annetaan seminaarien yhteydessä).

Opettajan toiminta

 • yhteistyösopimukset kliinisten työympäristöjen kanssa
 • seminaarien järjestäminen ja opiskelijoiden ohjaus:
  • Alkutapaaminenoppimistavoitteet, psykologin ammattietiikan perusteet, ammatti-identiteetin tematiikkaa
  • Urapolkupäivä: vierailevia luennoitsijoita eri sovellusaloilta, teemat voivat vaihdella vuosittain
  • Loppuseminaari: opiskelijoiden omien tutustumisjaksojen esittelyt, reflektoivat ryhmäkeskustelut
 • kirjallisten töiden arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin muotoina käytetään itsearviointia seminaarikeskustelujen ja kirjallisen työn yhteydessä sekä kirjallisen työn opettaja-arviointia.

Opintojakso koostuu

 • tutustumisjaksosta työpaikassa, jossa toimii psykologeja,
 • seminaaritapaamisista,
 • kirjallisesta raportista, jossa opiskelija kuvaa tutustumisjakson sisältöä, psykologin toimenkuvaa ja roolia suhteessa muihin työntekijöihin ja asiakkaan hoitokokonaisuuteen, valinnaista erityiskysymystä, sekä työelämäjakson ja urapolkuseminaarin merkitystä oman ammatillisen osaamisen ja identiteetin kehittymiselle.

Läsnäolo pakollinen tutustumisjaksolla ja seminaareissa.

Yliopistonlehtori

Opintojakso kuuluu Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuteen.