Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 16:00 - 19.9.2019 at 12:00

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.
Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.
Opintojakso kuuluu Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuteen.

Psykologian perusopinnot (25 op) Psykologin työhön tutustuminen (5 op), Aineopintoja noin 30 op, ml. Kliininen psykologia suoritettu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut perusteet asiakastyön edellyttämistä haastattelu- ja vuorovaikutustaidoista
  • on reflektoinut omaa rooliaan ja identiteettiään tulevana psykologina

Kandiopintojen kolmannen vuoden syyslukukausi

  • Haastattelu- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu
  • Itsereflektion kehittäminen
  • Perehtyminen psykologin ammatillisuuteen liittyviin kysymyksiin
  • Tutustuminen kentällä toimivien psykologien työnkuviin

Alkukuulustelun kirjallisuus:

  • R. Sommers-Flanagan & J. Sommers-Flanagan, Clinical Interviewing, 5. painos, osat I – III

Alkukuulustelu ja ryhmäopetus. Edellytetään läsnäoloa kaikilla opetuskerroilla.

Opintojakson arvosana muodostuu alkutentistä ja toiminnasta ryhmässä. Alkukuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5 ja toiminta ryhmässä asteikolla hyväksytty - hylätty. Ryhmäopetukseen kuuluu sekä sanallista että kirjallista itse- ja vertaisarviointia.

Alkukuulustelu, pienryhmäharjoitukset ja kenttävierailu. Alkutentti perustuu kurssikirjaan ja verkossa olevaan luentomateriaaliin. Pienryhmäharjoituksiin osallistuminen on pakollista.