Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 Cr Lecture Course 27.10.2020 - 1.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Cognitive Psychology 5 Cr Exam retake 13.3.2020 - 13.3.2020
Introduction to Cognitive Psychology 5 Cr Exam retake 21.2.2020 - 21.2.2020
Introduction to Cognitive Psychology 5 Cr Exam retake 10.1.2020 - 10.1.2020
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 Cr Course 29.10.2019 - 3.12.2019
Introduction to Cognitive Psychology 2.5 Cr General Examination 5.3.2019 - 5.3.2019
Introduction to Cognitive Psychology 5 Cr General Examination 15.1.2019 - 15.1.2019
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 Cr Course 16.10.2018 - 27.11.2018
Introduction to Cognitive Psychology 2.5 Cr General Examination 10.4.2018 - 10.4.2018
Introduction to Cognitive Psychology 5 Cr General Examination 16.1.2018 - 16.1.2018
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 Cr Course 17.10.2017 - 28.11.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

Opintojakso on tarjolla myös psykologian aineenopettajaopintoja suorittaville. Muille Helsingin yliopiston opiskelijoille kurssi tarjolla Avoimessa yliopistossa kesäopintoina koodilla AYPSYK-121.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selostaa, mitä on kognitiivinen psykologia ja millaisilla menetelmillä alan tutkimusta voidaan tehdä
 • selittää, miten näköhavainnot organisoituvat ja miten hahmoja ja objekteja tunnistetaan
 • kuvata tarkkaavaisuuden osa-alueet ja esitellä tarkkaavaisuuteen liittyvät teoriat
 • tiivistää tuoreimpia näkökulmia oppimisen psykologiaan
 • esitellä muistin eri osa-alueet sekä kuvata niiden toimintaa ja kapasiteettia
 • erottaa erilaiset ajatteluprosessit ja -tyylit toisistaan sekä havainnollistaa niitä esimerkeillä ja vertailla niiden etuja ja heikkouksia
 • kuvailla erilaisia ongelmanratkaisustrategioita, päättelyn muotoja ja päättelyn peukalosääntöjä
 • kuvailla sosiaalista ja ei-sosiaalista tiedonkäsittelyä sekä havainnollistaa, miten nämä ilmenevät arkipäiväisessä elämässä

Timing

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi

Contents

 • Yleistietoa kognitiivisesta psykologiasta
 • Havainto- ja tunnistusprosessit
 • Tarkkaavaisuus
 • Tieto- ja tapahtumamuisti
 • Työmuisti
 • Ajattelun perusdimensiot
 • Päättely ja ongelmanratkaisu
 • Lisäksi voi olla vaihtuvia ajankohtaisia teemoja

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija

 • kuuntelee asiantuntijaluentoja
 • lukee tieteellistä kirjallisuutta kurssin teema-alueilta
 • keskustelee luennoilla opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa
 • harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kommunikointia osallistumalla keskusteluun
 • omaksuu tietoa kurssin teema-alueelta

Opettaja

 • jakaa tietoa kurssin teema-alueelta
 • esittää kriittistä ajattelua aktivoivia kysymyksiä
 • pyrkii aktivoimaan opiskelijoissa uusia ajattelutapoja
 • kannustaa opiskelijoita pohtimaan asioita ja hankkimaan itse uutta tietoa asioista
 • muokkaa opetustaan opiskelijoiden kommenttien ja oppimisprosessin perusteella

Study materials

Kirjasta Eysenck & Brysbaert (2018) Fundamentals of cognition (3. painos) luvut 1–6 ja 9–10.

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5. Arviointimenetelmänä on kuulustelu, joka sisältää vaihdellen monivalinta- ja avoimia kysymyksiä luennoista ja annetusta kirjallisuudesta. Arviointikriteerit perustuvat pääasiassa siihen, kuinka hyvin opiskelija hallitsee kurssin teema-alueen keskeiset teoriat, käsitteet ja tutkimustulokset. Tentin läpäisyraja 40-50 % maksimipisteistä.

Completion methods

Kontaktiopetus (16 tuntia) ja loppukuulustelu (2 tuntia). Kuulustelu perustuu kurssikirjaan ja verkossa

olevaan opetusmateriaaliin. Läsnäolo kontaktiopetuksessa ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.