Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 30.4.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen muiden koulutusten kuin psykologian kandiohjelman opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

  • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
  • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
  • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
  • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti

Aineopinnot

  • psykopatologian kehittymisen taustalla olevien ilmiöt, prosessit ja mekanismit
  • kehityspsykopatologiaan liittyvät kliiniset sovellukset
  • kehityspsykopatologiset teoriat
  • ympäristön eri tasoihin ja yksilön omiin ominaisuuksiin liittyvien kehityspsykopatologiset riskit ja suojaavat tekijät
  • yleisimpien lapsuus/nuoruusiän käyttäytymisen ja mielenterveyshäiriöiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät

Lewis, M. & Rudolph, K. D. (toim.) (2014) Handbook of developmental psychopathology, 3. painos [Kindle Edition]

Kirjallisuuskuulustelu tai kontaktiopetus johon sisältyy loppukuulustelu

0-5

HUOM! Examinarium-tentin ajankohta siirretty yliopistolle julistetun poikkeustilan vuoksi.