Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn 5 Cr Lecture Course 8.9.2020 - 16.10.2020
Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn 5 Cr Course 10.9.2019 - 18.10.2019
Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn 5 Cr Course 5.9.2018 - 19.10.2018
Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn 5 Cr Course 6.9.2017 - 20.10.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
 • käyttää itsenäisesti oppiaineessa käytettäviä yleisimpiä tilasto-ohjelmistoja
 • pystyy arvioimaan ja tulkitsemaan tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja niiden luotettavuutta
 • kykenee raportoimaan oman tilastollisen tutkimuksen tulokset oppiaineen raportointiohjeiden mukaisesti

Timing

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

Contents

 • Tilasto-ohjelmien sekä pienemmässä määrin taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien käyttö
 • Havaintoaineiston tallennus ja muokkaus sekä aineiston kuvailu taulukoin, tunnusluvuin ja kuvin
 • Yhden ja kahden muuttujan tutkimusongelmien selvittäminen tilastollisin menetelmin ja tulosten raportointi
 • Pääpaino on IBM SPSS -ohjelman opettelussa. Lisäksi kurssilla käsitellään R-ohjelman käyttöä
 • Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn 0-kyselyyn vastaaminen. HowULearn-palautetilaisuus on osana kurssia.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija

 • osallistuu opettajan johtamaan ryhmäopetukseen
 • tekee viikoittaiset harjoitustehtävät
 • tekee laajemman osaamistehtävän
 • tekee lopputyön

Opettaja

 • demonstroi tilastomenetelmien käyttöä aidoilla tutkimusaineistoilla
 • antaa opiskelijoille tehtävät ja ohjaa niiden teossa
 • arvioi tehtävät ja kokonaissuorituksen

Study materials

 • Field, A. (2009) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 3. tai uudempi painos
 • Field, A., Miles, J. & Field, Z. (2012) Discovering Statistics Using R, 1. tai uudempi painos
 • Howell, D. C. (2007) Statistical methods for psychology, 6. tai uudempi painos
 • Kurssilla ilmoitettavia artikkeleita ja e-kirjojen lukuja yhteensä enintään 90 sivua.

Assessment practices and criteria

Harjoitustehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Vähintään 9 harjoitustehtävää tulee tehdä hyväksytysti. Osaamistehtävä ja lopputyö arvioidaan asteikolla 0–5 ja kumpikin on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1). Kokonaisarvosana muodostuu osaamistehtävästä (20 %) ja lopputyöstä (80 %). Kokonaisarvosanaa voi korottaa tekemällä hyväksytysti enemmän kuin 9 harjoitustehtävää.

Completion methods

Ryhmäopetus, johon sisältyy harjoitustehtäviä, osaamistehtävä ja lopputyö. Läsnäolo kontaktiopetuksessa ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.