Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Ei edeltäviä opintoja

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
 • osaa itsenäisesti käyttää oppiaineessa käytettäviä tilasto-ohjelmistoja
 • ymmärtää ja kykenee raportoimaan tilastollisen tutkimuksen tulokset

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

 • Tilasto-ohjelmien sekä pienemmässä määrin taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien käyttö
 • Havaintoaineiston tallennus ja muokkaus sekä aineiston kuvailu taulukoin, tunnusluvuin ja kuvin
 • Yhden ja kahden muuttujan tutkimusongelmien selvittäminen tilastollisin menetelmin ja tulosten raportointi
 • Pääpaino on IBM SPSS -ohjelman opettelussa. Lisäksi kurssilla käsitellään R-ohjelman käyttöä

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn 0-kyselyyn vastaaminen. HowULearn palautetilaisuus on osana kurssia.

Oheislukemistona käytetään seuraavia kirjoja soveltuvin osin:

 • Field, A. (2009) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 3. tai uudempi painos
 • Field, A., Miles, J. & Field, Z. (2012) Discovering Statistics Using R, 1. tai uudempi painos
 • Howell, D. C. (2007) Statistical methods for psychology, 6. tai uudempi painos
 • Kurssilla ilmoitettavia artikkeleita ja e-kirjojen lukuja yhteensä enintään 90 sivua.

Opiskelija

 • osallistuu opettajan johtamaan ryhmäopetukseen ATK-luokassa,
 • tekee viikoittaiset harjoitustehtävät
 • tekee laajemman osaamistehtävän
 • tekee lopputyön

Opettaja

 • demonstroi tilastomenetelmien käyttöä aidoilla tutkimusaineistoilla
 • antaa opiskelijoille tehtävät ja ohjaa niiden teossa
 • arvioi tehtävät ja kokonaissuorituksen

Harjoitustehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Vähintään 9 harjoitustehtävää tulee tehdä hyväksytysti. Osaamistehtävä ja lopputyö arvioidaan asteikolla 0–5 ja kumpikin on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1). Kokonaisarvosana muodostuu osaamistehtävästä (20 %) ja lopputyöstä (80 %). Kokonaisarvosanaa voi korottaa tekemällä hyväksytysti enemmän kuin 9 harjoitustehtävää.

Ryhmäopetus, johon sisältyy harjoitustehtäviä, osaamistehtävä ja lopputyö