Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Psykometriikka 10 Cr Course 9.3.2020 - 30.4.2020
Psychometrics 10 Cr General Examination 13.8.2019 - 13.8.2019
Psychometrics 10 Cr General Examination 11.6.2019 - 11.6.2019
Psykometriikka 10 Cr Course 11.3.2019 - 20.5.2019
Psychometrics 10 Cr General Examination 14.8.2018 - 14.8.2018
Psychometrics 10 Cr General Examination 12.6.2018 - 12.6.2018
Psykometriikka 10 Cr Course 12.3.2018 - 4.5.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Prerequisites

Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn, Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2,

Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät. Kurssi on tiiviissä yhteydessä Psykologisten arviointimenetelmien kurssin kanssa, jonka aloittaminen on suositeltavaa samana lukukautena.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida psykometristen menetelmien luotettavuutta (validiteettia ja reliabiliteettia),
  • tuntee psykometristen testien validointiprosessin,
  • osaa arvioida psykometristen menetelmien luotettavuutta sekä tieteellisen että yksilötutkimuksen kannalta.

Timing

Kandiopintojen kolmannen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätlukukaudella.

Contents

  • Tilastoaineiston keruun ongelmat, erityisesti satunnaisuudesta johtuva epävarmuus.
  • Satunnaisvaihtelun vaikutus otantaan ja mittaamisen tarkkuuteen
  • Miten arvioidaan satunnaisuuden vaikutusta mittauksen laatuun, mittausvirheisiin ja mittauksen sisältöön. Havaintoaineiston laadun ja mittausvirheiden vaikutuksen arviointi sekä siinä tarvittavat tilastolliset menetelmät
  • Kurssilla hyödynnetään Hogrefe Psykologien Kustannus oy:n tarjoamia aitojen psykologisten testimenetelmien validointi aineistoja, joita käytetään myös psykologin työssä eri sovellusalueilla.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija osallistuu opettajan johtamaan ryhmäopetukseen ATK-luokassa, tekee viikoittaiset kotitehtävät, osallistuu loppukuulusteluun ja tekee pienryhmässä kirjallisen lopputyön.

Study materials

  • Vehkalahti, K. (2008) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
  • De Gjuiter, Dato & Van der Kamp, Leo (2005) Statistical test theory for education and psychology (moniste, jaetaan kurssilla)
  • Kurssilla jaettavat artikkelit

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko on 0-5 kaikissa tehtävissä. Osasuorituksia painotetaan seuraavasti: loppukoe 60%, lopputyö 30%, kotitehtävät 10%. Vähintään 50% kotitehtävistä on tehtävä hyväksytysti.

Completion methods

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu sekä pienryhmissä tehtävä kirjallinen lopputyö