Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 14.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn, Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2,

Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät. Kurssi on tiiviissä yhteydessä Psykologisten arviointimenetelmien kurssin kanssa, jonka aloittaminen on suositeltavaa samana lukukautena.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida psykometristen menetelmien luotettavuutta (validiteettia ja reliabiliteettia),
  • tuntee psykometristen testien validointiprosessin,
  • osaa arvioida psykometristen menetelmien luotettavuutta sekä tieteellisen että yksilötutkimuksen kannalta.

Kandiopintojen kolmannen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätlukukaudella.

  • Tilastoaineiston keruun ongelmat, erityisesti satunnaisuudesta johtuva epävarmuus.
  • Satunnaisvaihtelun vaikutus otantaan ja mittaamisen tarkkuuteen
  • Miten arvioidaan satunnaisuuden vaikutusta mittauksen laatuun, mittausvirheisiin ja mittauksen sisältöön. Havaintoaineiston laadun ja mittausvirheiden vaikutuksen arviointi sekä siinä tarvittavat tilastolliset menetelmät
  • Kurssilla hyödynnetään Hogrefe Psykologien Kustannus oy:n tarjoamia aitojen psykologisten testimenetelmien validointi aineistoja, joita käytetään myös psykologin työssä eri sovellusalueilla.
  • Vehkalahti, K. (2008) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
  • De Gjuiter, Dato & Van der Kamp, Leo (2005) Statistical test theory for education and psychology (moniste, jaetaan kurssilla)
  • Kurssilla jaettavat artikkelit

Opiskelija osallistuu opettajan johtamaan ryhmäopetukseen ATK-luokassa, tekee viikoittaiset kotitehtävät, osallistuu loppukuulusteluun ja tekee pienryhmässä kirjallisen lopputyön.

Arviointiasteikko on 0-5 kaikissa tehtävissä. Osasuorituksia painotetaan seuraavasti: loppukoe 60%, lopputyö 30%, kotitehtävät 10%. Vähintään 50% kotitehtävistä on tehtävä hyväksytysti.

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu sekä pienryhmissä tehtävä kirjallinen lopputyö